ตัวแทนกลุ่มพลังงานหมุนเวียนเตรียมร้องศาลปกครอง ให้สั่งชะลอประกาศใช้แผนPDP2018

- Advertisment-

สมาคมการค้าก๊าซชีวภาพไทย ซึ่งมีสมาชิกเป็นกลุ่มผู้ประกอบการพลังงานหมุนเวียน  เตรียมร้องศาลปกครอง เพื่อสั่งให้กระทรวงพลังงาน ชะลอการประกาศใช้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่หรือ PDP 2018  ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ไปเมื่อวันที่ 24ม.ค.2562ที่ผ่านมา และอยู่ในขั้นตอนการนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  โดยเห็นว่า แผนPDP2018ดังกล่าวไม่ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในประเทศ ตามข้อเสนอของกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน

นายผจญ ศรีบุญเรือง นายกสมาคมการค้าก๊าซชีวภาพไทย เปิดเผยว่า ที่ผ่านมากระบวนการรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำแผนPDP2018 มีความไม่สมบูรณ์ กล่าวคือก่อนการรับฟังความเห็นดังกล่าวไม่ได้มีการให้ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็นอย่างถูกต้อง และเพียงพอ  ซึ่งทางกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนจึงได้ทำหนังสือชี้แจง และเสนอความเห็นเพิ่มเติมต่อผู้จัดเตรียมร่าง PDP 2018 ฉบับนี้ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่ก็มิได้มีการปรับปรุงตามความเห็นที่ชี้แจงและนำเสนออย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของประเทศที่ถูกเปลี่ยนแปลงทั้งปริมาณ และระยะเวลาในการรับซื้อ ซึ่งเหตุดังกล่าวนี้ทำให้สมาชิกหลายรายของสมาคมการค้าก๊าซชีวภาพไทย  สมาชิกของชมรมผู้ผลิตไฟฟ้าชีวมวล สมาชิกผู้ผลิตโรงไฟฟ้าขยะ และผู้ประกอบการโครงการโรงไฟฟ้าพลังลมหลายราย เกิดความเสียหาย  หากมีการประกาศใช้ PDP 2018 ฉบับนี้

ยิ่งไปกว่านั้น จากการชะลอการพัฒนาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนบางประเภทจึงไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านพลังงาน ที่ต้องให้ความสำคัญกับพลังงานหมุนเวียนที่ผลิตได้เองภายในประเทศ อันได้แก่ พลังงานไฟฟ้าจากชีวมวล และก๊าซชีวภาพเพราะเป็นสิ่งที่เกษตรกรจะได้รับผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม  ฉะนั้นการชะลอการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน นอกจากจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการด้านพลังงานหมุนเวียนแล้ว  ยังส่งผลกระทบต่อรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกร รวมไปถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรที่เป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ  อีกทั้งยังกระทบกับความมั่นคงทางด้านพลังงานของไทยที่พึ่งพาการใช้เชื้อเพลิง และพลังงานไฟฟ้านำเข้าจากต่างประเทศ แทนการใช้พลังงานที่ผลิตได้เองภายในประเทศ รวมถึงยังเป็นการไม่ส่งเสริมและสนับสนุนในโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าที่ใช้น้ำเสีย ของเสีย และวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมาเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งจะช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศอันเป็นสาเหตุของสภาวะโลกร้อนด้วย

- Advertisment -

ทางสมาคมฯ  ได้ไตร่ตรองแล้วว่า แผน PDP 2018 ที่กำลังจะประกาศใช้ เป็นการใช้อำนาจทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบกับสมาชิกของสมาคมฯ,  ผู้ประกอบการพลังงานหมุนเวียนและสังคมโดยรวม ดังนั้น สมาคมฯ และกลุ่มผู้ฟ้องคดีจึงเห็นว่า จะต้องพึ่งพาอำนาจทางศาลปกครองในการให้ระงับ กระบวนการที่จะประกาศใช้ แผน PDP 2018 ดังกล่าว โดยมีกำหนดที่จะยื่นเอกสารฟ้องกับศาลปกครองโดยเร็ว

ร่างแผนPDP2018

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center-ENC) รายงานว่า  แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่หรือ PDP 2018  นั้นผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ไปเมื่อวันที่ 24ม.ค.2562ที่ผ่านมา  แต่ยังไม่ได้มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ เนื่องจากต้องรอนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อน

โดยหากรัฐบาลชุดใหม่ที่มาจากการเลือกตั้ง เห็นควรว่าจะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงแผนPDP2018ใหม่ ก็จะต้องมีการแก้ไขมติ กพช.และจัดทำการปรับปรุงแผน รวมทั้งจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นใหม่  ซึ่งเสมือนเป็นการเริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่

Advertisment

- Advertisment -.