จัดงบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 210 ล้านหนุน ร.พ.70 แห่งติดตั้งโซลา​ร์เซลล์​

- Advertisment-

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน​ จัดสรรงบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าวงเงินไม่เกิน 210 ล้านบาท ให้โรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขเป้าหมาย 70 แห่ง ที่ขอใช้งบติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบ On-grid ได้แห่งละไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยจะเปิดให้ยื่นข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่ 15 พ.ย.-30 ธ.ค. 2564

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้ลงนามประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า (หน่วยงานด้านสาธารณสุข) สำหรับงบประมาณปี 2564 ระหว่างวันที่ 15 พ.ย. -30 ธ.ค. 2564 โดยใช้วงเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อวัตถุประสงค์ด้านส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ 500 ล้านบาท ทั้งนี้ กกพ.จะเปิดรับหน่วยงานด้านสาธารณสุขเข้าร่วมโครงการจำนวน 70 แห่งเท่านั้น

สำหรับรูปแบบการสนับสนุนนั้น เน้นการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลและหน่วยบริการด้านสาธารณสุขแบบ On-grid จำนวน 70 แห่ง (กกพ.ได้จัดกลุ่มและรายชื่อโรงพยาบาลรวมถึงหน่วยงานบริการด้านสาธารณสุขเป้าหมายไว้แล้ว โดยแบ่งออกเป็น 14 กลุ่ม กลุ่มละ 5 แห่ง ดูได้จากเว็บไซต์ กกพ.)โดยผู้ขอรับการจัดสรรเงินกองทุนฯ ต้องมีกำลังการผลิตติดตั้งไม่กิน 100 กิโลวัตต์ต่อโรงพยายาล โดยใช้วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อแห่ง ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์ยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุนฯ สามารถยื่นขอรับการสนับสนุนได้มากกว่า 1 กลุ่ม (กำหนดวงเงินรวมกลุ่มละไม่เกิน 15 ล้านบาท) แต่ กกพ.ได้สงวนสิทธิ์พิจารณาจัดสรรให้แต่ละหน่วยงานได้ไม่เกิน 1 กลุ่ม

- Advertisment -

- Advertisment -.

โดยผู้มีสิทธิ์ยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุนฯ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1.เป็นหน่วยงานรัฐ ,สถาบันการศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชนที่จัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา , องค์กรไม่แสวงหากำไรที่มีประสบการณ์การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2 ปี และเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน 2.ต้องดำเนินโครงการให้เสร็จภายใน 30 มิ.ย. 2565

และ 3. ข้อเสนอโครงการจะต้องแสดงข้อมูลด้านใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าหรือข้อมูลการใช้ไฟฟ้าจากมิเตอร์ของการไฟฟ้าอย่างน้อย 1 ปี ,แสดงรายละเอียดการออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์,เอกสารด้านอุปกรณ์การติดตั้ง ราคา งบประมาณในการก่อสร้าง รายละเอียดการบำรุงรักษาหลังการติดตั้งอย่างน้อย 3 ปี และรายละเอียดการจ้างแรงงานในพื้นที่

ทั้งนี้ สำนักงาน กกพ.จะพิจารณาให้การสนับสนุนโครงการโดยการจัดสรรเงินจากงบประมาณ 500 ล้านบาท แต่ กกพ.จะใช้วงเงินรวมไม่เกิน 210 ล้านบาท (คำนวณจาก 70 กลุ่มหน่วยงานสาธารณสุขเป้าหมาย ที่จะได้รับการจัดสรรเงินไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อแห่ง ) และ สำนักงาน กกพ.จะพิจารณาราคาและข้อเสนอโครงการก่อนยื่นให้ “คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการส่งเสิรมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้า” และ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ จากนั้นจะประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณาทางเว็บไซต์ กกพ. www.erc.or.th และให้เข้าทำสัญญาภายใน 45 วัน หลังจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กกพ.

Advertisment