คาดใช้งบ 400 ล้านจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ 2,000 อัตรา ลุยทำสำมะโนข้อมูลพลังงานเป็นครั้งแรก

- Advertisment-

กระทรวงพลังงาน เตรียมจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ในพื้นที่กว่า 2,000 คน เพื่อช่วยรัฐจัดทำสำมะโนข้อมูลพลังงานครั้งแรกของประเทศไทย คาดใช้เงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสนับสนุน กว่า 400 ล้านบาท หวังรวบรวมไว้ในระบบ Big data ด้านพลังงานของประเทศ กำหนดเปิดรับข้อเสนอโครงการได้ประมาณ ธ.ค. 2563 นี้

นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานเตรียมเสนอกรอบวงเงิน และหลักเกณฑ์การเสนอโครงการเพื่อขอใช้งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2564 ต่อคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่มีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเร็วๆนี้ จากนั้นจะนำไปเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.)ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อพิจารณาอนุมัติกรอบหลักการในช่วงปลายเดือน ต.ค. 2563 และคาดว่าในเดือนธ.ค. 2563 จะสามารถเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอใช้งบกองทุนฯสำหรับจัดทำสำมะโนข้อมูลพลังงานวงเงินประมาณ 400 ล้านบาท ที่จะช่วยให้เกิดการจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ ทั้ง ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีกว่า 2,000 อัตราได้

ทั้งนี้การจัดทำสำมะโนข้อมูลพลังงานนี้ นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ซึ่งจะมีสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานและกรมต่างๆในกำกับดูแลของกระทรวงพลังงาน ร่วมมือกัน ในการออกแบบรายละเอียดข้อมูลสำคัญที่ต้องการ และจะมีพลังงานจังหวัด เป็นหัวหน้าทีม ในการรับสมัครนักศึกษาจบใหม่ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดนั้นๆ มาร่วมทีม จังหวัดละ 20-30 คน เพื่อออกภาคสนามเก็บข้อมูลสำคัญ เช่น ศักยภาพพลังงานทดแทนในแต่ละพื้นที่ ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในแต่ละครัวเรือน พื้นที่การปลูกพืชพลังงาน ข้อมูลเกษตรกรอำเภอ เกษตรกรจังหวัด การใช้พลังงานในวิสาหกิจชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาล เป็นต้น

- Advertisment -

สำหรับข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจะถูกนำมาเชื่อมโยงกับระบบ Big data ของกระทรวงพลังงานเพื่อประโยชน์ในการกำหนดนโยบายและวางแผน ด้านพลังงานของประเทศต่อไป

Advertisment

- Advertisment -.