ครม.ไฟเขียว “วัฒนพงษ์ คุโรวาท”นั่งตำแหน่ง​ ผอ.สนพ.​ต่ออีก​ 1​ ปี

- Advertisment-

ครม.ไฟเขียวต่ออายุ​ “วัฒนพงษ์ คุโรวาท” ในตำแหน่ง​ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน​ ( ผอ.​สนพ.)​ อีก​ 1​ ปี​ จนถึงวันที่ 6 เมษายน 2567​ เร่งจัดทำแผนพลังงานชาติ​ และ​แผนพีดีพี​ฉบับใหม่​ ให้แล้วเสร็จตามนโยบาย

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน​( Energy​ News​ Center​ -​ENC​ )​ รายงานว่า คณะรัฐมนตรี​ซึ่งประชุมเมื่อวันที่​ 7​ มี.ค.​2566​ มีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเสนอให้ต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของ นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) กระทรวงพลังงาน ซึ่งดำรงตำแหน่งดังกล่าวครบ 4 ปี ในวันที่ 6 เมษายน 2566 ต่อไปอีก 1 ปี (ครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 6 เมษายน 2567

ผู้สื่อข่าว​รายงานว่า​ ภารกิจสำคัญที่นายวัฒนพงษ์​ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่ต่ออายุในตำแหน่ง​ ผอ.สนพ.​คือการจัดทำแผนพลังงานเพื่อสร้างความมั่นคงสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ทั้งแผนพลังงานชาติ​(National​ Energy​ Plan​)​และแผนพลังงานรายสาขาใหม่ที่เน้นการส่งเสริมพลังงานสะอาด ตามเป้าหมายสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ. 2050 และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2065

- Advertisment -

โดยแผนพลังงานชาติ​นั้นมีแนวนโยบายที่สำคัญคือ เพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจากกำลังผลิตใหม่ให้มากกว่าร้อยละ 50, ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานภาคขนส่งเป็นพลังงานไฟฟ้าสีเขียว ผ่านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าตามนโยบาย 30@30, เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้ได้มากกว่าร้อยละ 30 – 40

ทั้งนี้ สนพ.​ ยังอยู่ระหว่างจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าระยะยาวของประเทศ​ ( Power​ Development Plan )​ หรือแผนพีดีพี​ ฉบับใหม่​ การขับเคลื่อนแผนงานด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งการส่งเสริมการจัดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า ที่จะต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการสนับสนุนการจัดตั้งสถานีฯ เช่น การกำหนดค่าไฟของผู้ให้บริการที่อัตรา Low Priority การให้สิทธิประโยชน์จาก BOI รวมทั้งส่งเสริมอุตสาหกรรมแบตเตอรี่สำหรับ EV โดยร่วมกับกรมสรรพสามิต ออกมาตรการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่ระดับเซลล์ในประเทศภายในปี 2568 และการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการลงทุน Grid Modernization ของประเทศฉบับแรก เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้าระยะ 5 ปี (ปี 2565 – 2570) ที่เป็นการบูรณาการการลงทุนและจัดลำดับความสำคัญของโครงการของ 3 การไฟฟ้าทั้งในส่วนระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย

Advertisment

- Advertisment -.