“กุลิศ”เตรียมรื้อเกณฑ์อนุมัติงบกองทุนอนุรักษ์ฯใหม่

- Advertisment-

ปลัดพลังงานใหม่ เตรียมรื้อเกณฑ์พิจารณาอนุมัติงบกองทุนอนุรักษ์ฯปี 2561(เพิ่มเติม) และ ปี2562 ยึดตามระเบียบกระทรวงคลัง เน้นความคุ้มค่าเป็นประโยชน์ประเทศ ขณะที่ผลสอบเกี่ยวกับความโปร่งใส ชุดที่มี”เปรมฤทัย””เป็นประธาน ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ในฐานะที่เป็นประธานคณะทำงานกลั่นกรองกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน(กองทุนอนุรักษ์ฯ) จะเดินหน้าพิจารณาการยื่นขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนอนุรักษ์ฯสำหรับโครงการปี2561(เพิ่มเติม) ภายใต้กลุ่มโครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน” วงเงิน 5,200 ล้านบาท และการพิจารณางบปี2562 วงเงิน 10,448 ล้านบาท

แต่ทั้งนี้จะต้องทบทวนหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติงบประมาณใหม่ทั้งหมด เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง ซึ่งจะต้องกำหนดหลักเกณฑ์ให้มีความเหมาะสม มีความจำเป็น ไม่ซ้ำซ้อน ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน สอดคล้องกับแผนอนุรักษ์พลังงาน พร้อมจัดลำดับความสำคัญของโครงการ เช่น โครงการตามพระราชำริ ที่จะพิจารณาอันดับแรก รวมถึงงบประมาณที่ยื่นขอเข้ามาจะสามารถดำเนินการต่อได้หรือไม่ หรือ มีงบประมาณสำหรับบำรุงรักษาในระยะต่อไปหรือไม่ ซึ่งจะต้องมีการตั้งอนุกรรมการขึ้นมาประเมินผลด้วย

- Advertisment -

ส่วนการตรวจสอบข้อร้องเรียนกรณีความไม่โปร่งใสการดำเนินงานของกองทุนฯในปี 2561(เพิ่มเติม) และปี2562 นั้นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ยังอยู่ระหว่างพิจารณาข้อมูลต่างๆ ขณะที่การเสนอจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน(บอร์ดกองทุนอนุรักษ์ฯ) ตามกำหนดการเดิมที่จะมีขึ้นในวันที่ 9 ต.ค. 2561นี้ คงต้องเลื่อนออกไปก่อน เนื่องจากต้องรอให้คณะกรรมการกลั่นกรองฯทบทวนหลักเกณฑ์อนุมัติงบโครงการใหม่ให้แล้วเสร็จก่อน

ทั้งนี้ที่ผ่านมาการประชุมบอร์ด กองทุนอนุรักษ์ฯ เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2561 ที่ผ่านมา ได้พิจารณาคำของบปี2561(เพิ่มเติม) ภายใต้โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” วงเงิน 5,200 ล้านบาท ประกอบด้วย 3 โครงการ 1. โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ที่มีเป้าหมาย 5,000 ระบบ มีจำนวนผู้ยื่นข้อเสนอ 2,630 ระบบ วงเงินที่ขอรับการสนับสนุน 2,090 ล้านบาท

2. โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนชนบท เป้าหมาย 350 ระบบ จำนวนผู้ยื่นข้อเสนอ 653 ระบบ วงเงินที่ขอรับการสนับสนุน 4,626 ล้านบาท และ3. โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เป้าหมาย 170 ระบบ จำนวนผู้ยื่นข้อเสนอ 319 ระบบ วงเงินที่ขอรับการสนับสนุน 1,310 ล้านบาท โดยทั้ง 3 โครงการดังกล่าวผ่านเกณฑ์พิจารณา คิดเป็นมูลค่าคำขอเพียง 1,640 ล้านบาท จากงบที่มีอยู่ 5,200 ล้านบาท ยังเหลืองบอีกราว 3,000 ล้านบาท

ส่วนการพิจารณาคำของบปี 2562 ที่มีกรอบวงเงินสนับสนุน 10,448 ล้านบาท เบื้องต้น มีผู้ผ่านเกณฑ์ 380 คำขอ คิดเป็นมูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาท จึงยังเหลือวงเงินอีกกว่า 3,000ล้านบาท จากคำขอที่เสนอเข้ามา 955 โครงการ วงเงิน 33,341 ล้านบาท

Advertisment

- Advertisment -.