การใช้ประโยชน์ “แท่นผลิตปิโตรเลียม” หลังการรื้อถอน

- Advertisment-

การใช้ประโยชน์ “แท่นผลิตปิโตรเลียม” หลังการรื้อถอน

โครงสร้างแท่นผลิตปิโตรเลียมที่ตั้งตระหง่านกลางทะเลอ่าวไทย เมื่อหลุมผลิตปิโตรเลียมหมดศักยภาพ ไม่มีความคุ้มค่าในเชิงพาณิชย์ หรือ พื้นที่ที่ได้รับสัญญาหรือสัมปทานหมดระยะเวลากับทางภาครัฐแล้ว ผู้ประกอบการปิโตรเลียมจะต้องดำเนินการรื้อถอนสิ่งติดตั้งในกิจการปิโตรเลียมออกจากพื้นที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เพื่อความปลอดภัยในการทำกิจกรรมต่าง ๆ และการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ต่อไป ซึ่งภายหลังจากได้มีการรื้อถอนโครงสร้างแท่นผลิตปิโตรเลียมแล้ว จะต้องนำไปจัดการต่อไป ซึ่งทางเลือกในการจัดการนั้นมีอยู่หลายวิธี เช่น การนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ การนำไปทำลายหรือหลอมใหม่ และการนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยโครงสร้างของแท่น จะได้รับการทำความสะอาดก่อน จากนั้นจึงแยกชิ้นส่วนเพื่อขนย้ายไปยังพื้นที่เป้าหมายเพื่อนำมาประกอบใช้อีกครั้ง

- Advertisment -

การนำไปทำลายหรือหลอมใหม่ วิธีนี้จะนำขึ้นฝั่งไปยังสถานที่แยกชิ้นส่วนและจัดการวัสดุและของเสียจากการรื้อถอน และทำลายหรือหลอมใหม่ต่อไป

การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ เช่น นำไปทำเป็นปะการังเทียม เป็นต้น สำหรับประเทศไทย วิธีนี้ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาและเก็บข้อมูลต่าง ๆ อาทิ ข้อดีข้อเสีย ความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจ รวมถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความสมบูรณ์ของระบบนิเวศด้วย

Advertisment

- Advertisment -.