กฟผ. – Chiyoda และ Mitsubishi ร่วมแลกเปลี่ยนและศึกษาเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บ​คาร์บอน

- Advertisment-

กฟผ. บริษัท Chiyoda และ บริษัท Mitsubishi ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ แลกเปลี่ยนและศึกษาเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ การกักเก็บคาร์บอน (CCUS) และ พลังงานสีเขียว เพื่อประยุกต์ใช้กับโรงไฟฟ้า ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อม มุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน

นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้แทน กฟผ. ลงนามสัญญาความร่วมมือ การศึกษาเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture Utilization and Storage: CCUS) และพลังงานทางเลือก (Clean Energy) กับ Mr.Kimiho Sakurai – Associate Director Division Director Business Development Division บริษัท Chiyoda Corporation และ Mr.Arihiro Nakamura – General Manager Infrastructure EPC Management Office Plant Engineering Division Industrial Infrastructure Group บริษัท Mitsubishi Corporation พร้อมด้วย ดร.นรินทร์ เผ่าวณิช ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรมและก่อสร้างโรงไฟฟ้า กฟผ. ในฐานะพยาน เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 ณ ที่ประชุม The Second Asia Green Growth Partnership Ministerial Meeting (AGGPM) ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งจัดโดย กระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น

นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน เปิดเผยว่า การร่วมมือในครั้งนี้ จะทำให้เกิดองค์ความรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านของเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และกักเก็บคาร์บอน หรือ CCUS รวมถึงเทคโนโลยีการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจน และการใช้เชื้อเพลิงแอมโมเนีย สำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงทางเลือกผลิตไฟฟ้า ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ควบคู่กับความมั่นคงทางพลังงานที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2050 ตามที่ประเทศไทยได้ประกาศเจตนารมณ์ ณ เวที COP26 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2021 ที่ผ่านมา

- Advertisment -
Advertisment