กฟผ.สนใจยื่นข้อเสนอ ERC Sandbox 3 ประเภทนวัตกรรมพลังงาน

- Advertisment-

กฟผ.สนใจยื่นข้อเสนอเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงาน หรือ ERC Sandbox  ของสำนักงาน กกพ.ใน3ประเภท ทั้ง Peer to Peer Energy Trading   ยานยนต์ไฟฟ้า และ ไมโครกริด

นางสาวจิราพร ศิริคำ ผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยถึงประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(สำนักงานกกพ.)ที่จะเปิดรับข้อเสนอโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงาน หรือ ERC Sandbox  ครอบคลุม 5ประเภท ได้แก่ 1.การศึกษาโครงสร้างตลาดไฟฟ้ารูปแบบใหม่ เช่น Peer to Peer Energy Trading  2.การศึกษาโครงสร้างอัตราค่าบริการรูปแบบใหม่ เช่น Net Metering, Net Billing 3.การศึกษาเทคโนโลยีใหม่เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า(EV) และระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System) 4.การศึกษาการจัดการและการปฏิบัติการระบบไฟฟ้ารูปแบบใหม่ เช่นระบบไมโครกริด และ 5. การศึกษารูปแบบกิจการธุรกิจใหม่ด้านพลังงาน เช่น การซื้อขายไฟฟ้าผ่านคนกลาง ( Supply and Load Aggregator )   ว่า กฟผ.มีความสนใจที่จะยื่นข้อเสนอใน 3 ประเภท ที่ทาง กฟผ.มีการศึกษาและวิจัยอยู่แล้ว คือ 1.เรื่อง การศึกษาโครงสร้างตลาดไฟฟ้ารูปแบบใหม่ เช่น Peer to Peer Energy Trading ที่มีการทดลองดำเนินการที่กฟผ.สำนักงานใหญ่ บางกรวย จ.นนทบุรี อยู่แล้ว แต่มีขนาดที่เล็กมาก โดยกำลังพิจารณาว่าจะขยายไปยังพื้นที่ใหม่ หรือไม่
2.เรื่องของเทคโนโลยีใหม่เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า(EV) และระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System) และ 3.เรื่องของการจัดการและการปฏิบัติการระบบไฟฟ้ารูปแบบใหม่ เช่นระบบไมโครกริด

ทั้งนี้จะมีการยื่นConceptual Proposal ภายในระยะเวลาที่ สำนักงานกกพ.กำหนดไว้คือภายในวันที่ 28 มิ.ย.2562

- Advertisment -

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center -ENC ) รายงานว่า สำนักงานกกพ.ได้ออกประกาศ ERC Sandbox เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2562  โดยเป็นการประกาศตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ. ) เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2562
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการทดสอบ วิจัยนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงานเป็นการชั่วคราวซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อพื้นที่ในวงจำกัด โดยที่ทางสำนักงานกกพ.จะมีการผ่อนปรนข้อกฏหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการทดสอบดังกล่าวให้

ซึ่งผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศ ต้องเป็นหน่วยงานรัฐ หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศ หรือ สถาบันการศึกษา  โดย กฟผ.ก็ถือเป็นองค์กรที่มีคุณสมบัติดังกล่าวเช่นกัน

โดยสามารถยื่นข้อเสนอโครงการขั้้นต้น (Conceptual Proposal)ได้ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค.ที่ผ่านมา ถึงวันที่ 28 มิ.ย 2562 และภายในวันที่ 30 ส.ค. 2562 สำนักงานกกพ.จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาความพร้อม

Advertisment

- Advertisment -.