กกพ.เคาะแล้วต่ออายุมาตรการยกเว้น Minimum Charge ช่วยลดค่าไฟให้ผู้ใช้ไฟรายใหญ่

- Advertisment-

กกพ.เคาะแล้วต่ออายุมาตรการผ่อนผันยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge) ช่วยผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ครอบคลุมประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 ประเภทที่ 5 ประเภทที่ 6 และประเภทที่ 7ให้จ่ายค่าไฟฟ้าลดลงตามจริงไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะ โฆษก กกพ. เปิดเผยว่า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในวันที่ 16 กันยายน ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบให้ประกาศขยายมาตรการผ่อนผันยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge) เป็นการชั่วคราว เป็นเวลา 3 เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่  ประกอบด้วย ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 3 กิจการขนาดกลาง,ประเภท4 กิจการขนาดใหญ่,ประเภท 5 กิจการเฉพาะอย่าง ,ประเภท 6 องค์กรไม่แสวงหากำไร และประเภท 7 การสูบน้ำเพื่อการเกษตร

สำหรับระบบ Minimum Charge คืออัตราค่าไฟฟ้าเหมาจ่ายขั้นต่ำ 70% ของการใช้ย้อนหลัง 12 เดือน โดยไม่ว่าจะใช้ไฟฟ้าในปริมาณมากหรือน้อยก็ต้องจ่ายในอัตราขั้นต่ำ 70% ของความต้องการใช้ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา เนื่องจากการไฟฟ้าได้ทำการสำรองไฟฟ้าไว้ให้โรงงานอุตสาหกรรมเป็นการเฉพาะเพื่อให้มีไฟฟ้าเพียงพอจ่ายอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง แต่ในช่วง COVID-19 กกพ.และรัฐบาลมีนโยบายให้ยกเว้นการเก็บ Minimum Charge และให้จ่ายเฉพาะค่าไฟฟ้าที่มีการใช้จริง มาจนถึงสิ้นเดือน ก.ย.2563 ก่อนที่ กกพ.จะมีมติให้ต่ออายุมาตรการไปจนถึงสิ้นปี 2563

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.