กกพ. รับอุทธรณ์ GPSC กรณีซื้อหุ้น GLOW

- Advertisment-

กกพ. รับคำขออุทธรณ์ของ GPSC กรณีเข้าซื้อหุ้นเพื่อควบรวมกิจการกับ GLOW โดยมอบคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำวินิจฉัยฯ ให้ตรวจสอบประเด็นข้ออุทธรณ์ ภายใน 30 วัน ก่อนลงมติชี้ขาด

นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการพิจารณาการอุทธรณ์คำสั่ง กกพ. ของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)  หรือ GPSC กรณีขอเข้าซื้อหุ้นเพื่อควบรวมกิจการกับ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) หรือ GLOW ว่า สำนักงาน กกพ. จะนำเรื่องเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำวินิจฉัยคำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกำหนด ของ กกพ. ที่มีนายสุธรรม อยู่ในธรรม กกพ. เป็นประธาน โดยมีระยะเวลาการพิจารณารายละเอียด และประเด็นที่เกี่ยวข้อง ภายใน 30 วัน ก่อนที่จะนำเสนอ กกพ. เพื่อพิจารณาต่อไป

“วันนี้ สำนักงาน กกพ. ได้นำเรื่องการที่ GPSC ขออุทธรณ์คำสั่ง กกพ. เกี่ยวกับมติ กกพ. ก่อนหน้านี้ ที่ไม่เห็นชอบให้รวมกิจการกับ GLOW แจ้งให้ กกพ. รับทราบ ว่า สำนักงาน กกพ. จะนำอุทธรณ์ดังกล่าว เสนอคณะอนุกรรมการอุทธรณ์คำวินิจฉัยฯ กลั่นกรองเรื่อง ให้ความเห็น ก่อนเสนอ กกพ. พิจารณาวินิจฉัย” นางสาวนฤภัทร กล่าว

- Advertisment -

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบ กกพ. ซึ่ง คณะอนุกรรมการอุทธรณ์คำวินิจฉัยฯ จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์จาก GPSC

Advertisment

- Advertisment -.