กกพ.กำหนดค่าไฟฟ้าใหม่สำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้ารถ EV ที่ 2.9162 บาทต่อหน่วย พร้อมเปิดรับฟังความเห็น 2-9 พ.ค. 2566

- Advertisment-

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) จัดทำราคาค่าไฟฟ้าสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้า (อัตรา EV Low Priority)ในอัตราใหม่ที่ 2.9162 บาทต่อหน่วย สูงกว่าอัตราเดิมที่ปัจจุบันใช้อยู่ 2.6369 บาทต่อหน่วย รวมกับค่าบริการรายเดือน 312.24 บาทต่อรายต่อเดือน มาเปิดรับฟังความเห็นประชาชนระหว่าง 2-9 พ.ค. 2566 นี้ หลังอัตราเดิมใช้มาครบกำหนด 2 ปีแล้ว และการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายขอให้ กกพ.ทบทวนอัตราใหม่ให้สอดคล้องกับต้นทุนปัจจุบัน

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center- ENC) รายงานว่า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) ได้เปิดรับฟังความเห็น “การกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าของยานยนต์ไฟฟ้า ที่มีการบริหารจัดการแบบ Low Priority” ระหว่างวันที่ 2-9 พ.ค. 2566 ทางเว็บไซต์ของ กกพ. www.erc.or.th

สืบเนื่องมาจาก ที่ผ่านมา กกพ. ได้กำหนดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าของยานยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station) แบบ Low Priority ซึ่งหมายถึงการใช้ไฟฟ้าสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่ถูกจัดให้เป็นความสำคัญระดับรอง โดยการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายสามารถเข้าควบคุม ปรับลด หรือตัดการใช้ไฟฟ้าของสถานีอัดประจุไฟฟ้าได้เมื่อมีข้อจำกัดของระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อไม่ให้กระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของประชาชนทั่วไป และรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าประเทศ

- Advertisment -

โดยที่ผ่านมา กกพ. ได้กำหนดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบ Low Priority หรือเรียกว่า “อัตรา EV Low Priority” ที่ 2.6369 บาทต่อหน่วย รวมกับค่าบริการรายเดือนอีก 312.24 บาทต่อรายต่อเดือน ซึ่งราคาดังกล่าวถือเป็นราคาขายปลีกไฟฟ้าให้สถานีอัดประจุไฟฟ้า เพื่อนำไปจำหน่ายปลีกในราคาที่แตกต่างกันไปของแต่ละสถานีฯ อีกที ทั้งนี้ “อัตรา EV Low Priority” ที่ 2.6369 บาทต่อหน่วยดังกล่าว ถูกใช้มาตั้งแต่เดือน เม.ย. 2564 จนปัจจุบันครบกำหนด 2 ปี ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) เมื่อวันที่19 มี.ค. 2563 ที่กำหนดว่าให้ใช้อัตราดังกล่าวเป็นเวลา 2 ปี หรือจนกว่าจะมีการประกาศโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ 

อย่างไรก็ตามปัจจุบัน กกพ.ได้มีการจัดทำโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ปี 2565-2568 แล้ว ประกอบกับ “อัตรา EV Low Priority” ที่ 2.6369 บาทต่อหน่วย ถูกใช้มาครบ 2 ปี ดังนั้นการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจึงขอให้ กกพ.ทบทวน  “EV Low Priority” ใหม่ ให้อัตราค่าไฟฟ้าอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับต้นทุนค่าซื้อไฟฟ้าเฉลี่ยของการไฟฟ้านครหลวง(กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) ที่ซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ทั้งนี้จากการทบทวนอัตรา EV Low Priority ของคณะกรรมการ(บอร์ด) กกพ. เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2566 ได้เห็นชอบกำหนดอัตราใหม่ที่ 2.9162 บาทต่อหน่วย สำหรับทุกแรงดัน รวมกับค่าบริการรายเดือนอีก 312.24 บาทต่อรายต่อเดือน และอัตรานี้จะต้องมีการทบทวนทุก 4 เดือน

ดังนั้น กกพ.จึงได้นำอัตรา EV Low Priority ที่ 2.9162 บาทต่อหน่วย มาเปิดรับฟังความเห็นประชาชนระหว่างวันที่ 2-9 พ.ค. 2566 นี้ ก่อนจะกำหนดเป็นอัตราใหม่ที่ใช้จริงต่อไป

Advertisment

- Advertisment -.