Waste Side Story Camp ครั้งที่ 3 ชวนสื่อท้องถิ่นภาคอีสาน ร่วมแก้ปัญหาขยะล้นเมือง

- Advertisment-

 

📍 Waste Side Story Camp ครั้งที่ 3 ชวนสื่อท้องถิ่นภาคอีสาน ร่วมแก้ปัญหาขยะล้นเมือง

◾️จังหวัดนครราชสีมา นับเป็นจังหวัดอันดับต้น ๆ ของประเทศ ที่มีปัญหาขยะล้นเมือง เพราะเมืองที่ขยายตัว ประชากรเพิ่มขึ้น และขาดการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ทำให้มีปริมาณขยะเหลือรอการกำจัดอย่างถูกต้องเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องเร่งสร้างการตระหนักรู้ถึงแนวทางการจัดการปัญหาขยะด้วยการนำมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยมีสื่อมวลชนท้องถิ่นร่วมเป็นเครือข่ายสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ ผ่านกิจกรรม Workshop ระดมพลังสร้างสรรค์คอนเทนต์ เพื่อสื่อสารถึงคนในชุมชนและท้องถิ่น ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพลังงานไฟฟ้าจากขยะ

- Advertisment -

◾️ในกิจกรรม Waste Side Story Camp ครั้งที่ 3 นี้ สื่อมวลชนท้องถิ่น ยังได้มีโอกาสเข้าศึกษาเรียนรู้กระบวนการจัดการขยะแบบครบวงจร ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครนครราชสีมา เพื่อได้เกิดความเข้าใจถึงวิธีการและเทคโนโลยีที่นำมาใช้บริหารจัดการขยะ นอกจากจะสามารถกำจัดขยะด้วยการฝังกลบ ก็ยังได้ผลผลิตคือ ปุ๋ยอินทรีย์และก๊าซชีวภาพจากการหมัก โดยนำก๊าซฯ ที่ได้ไปเป็นเชื้อเพลิงปั่นเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า กำลังการผลิต 800 กิโลวัตต์ ขณะที่ ขยะบางส่วนก็ยังส่งขายให้เอกชนเพื่อไปทำเป็นเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ใช้ในโรงงานผลิตปูนซิเมนต์

◾️กิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งใน “โครงการสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นต่อพลังงานไฟฟ้าจากขยะ (Waste Side Story)” ครั้งที่ 3 ดำเนินการโดยศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center – ENC) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97 (5) ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ซึ่งในครั้งนี้ มีสื่อมวลชนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครอบคลุมทั้งสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์/เคเบิลทีวี และสื่อออนไลน์ รวมทั้งสมาคมผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดและสื่อภาคพลเมือง ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น นครราชสีมา และสระบุรี จำนวนทั้งสิ้น 60 คน ที่มาเข้าร่วมการจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมรายาแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

#WasteSideStory #พลังงานไฟฟ้าจากขยะ #wastetoenergy

Advertisment

- Advertisment -.