STECON – Mitsubishi และ MHI Power ได้งานออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าหินกอง 1,400 เมกะวัตต์

บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นทั้งจำนวนโดยบริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด ที่เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ฯ (ถือหุ้นร้อยละ 51) กับบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (ถือหุ้นร้อยละ 49) ได้ลงนามในสัญญาจ้างออกแบบวิศวกรรม จัดหา และก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหินกอง กำลังผลิตติดตั้งรวม 1,400 เมกะวัตต์ กับ 3 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท เอ็มเอชไอ พาวเวอร์ โปรเจกต์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท มิตซูบิชิ เพาเวอร์ จำกัด พร้อมทั้งลงนามในสัญญาบริการซ่อมบำรุงและจัดหาอะไหล่ระยะยาว กับบริษัท เอ็มเอชไอ พาวเวอร์ โปรเจกต์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 29 กันยายน ที่ผ่านมา คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในเดือนมิถุนายน 2564 และใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 43 เดือน

โดยนายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 และจัดหาบริษัทผู้ออกแบบวิศวกรรม จัดหา และก่อสร้างโครงการ รวมทั้งบริษัทผู้ให้บริการงานซ่อมบำรุงและจัดหาอะไหล่แล้ว สำหรับงานก่อสร้างโครงการคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในเดือนมิถุนายน 2564 และใช้เวลาประมาณ 43 เดือนจึงแล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยโรงไฟฟ้าชุดที่ 1 ขนาดกำลังผลิต 700 เมกะวัตต์กำหนดเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 25 ปี ในเดือนมีนาคม 2567 และชุดที่ 2 อีก 700 เมกะวัตต์ ในเดือนมกราคม ปี 2568

Advertisment