PTTOR ต่อยอดโครงการโซลาร์เซลล์และระบบกักเก็บพลังงานในปั๊มพีทีที สเตชั่น

- Advertisment-

พีทีที โออาร์ ผนึก จีพีเอสซี และซีเอชพีพี พัฒนาต่อยอดโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ โซลาร์เซลล์ และระบบกักเก็บพลังงาน ภายในปั๊มน้ำมันพีทีที สเตชั่น โดยตั้งเป้าจะขยายการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เป็น 50 แห่ง ภายในปี 2566 ตอกย้ำความร่วมมือในการนำจุดแข็งของแต่ละบริษัทมาต่อยอด เพื่อสร้างประโยชน์ในวงกว้าง

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ พีทีที โออาร์ กล่าวถึงโครงการศึกษาและทดลองติดตั้งแผงโซลาเซลล์ในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที ซึ่งก่อนหน้านี้ ได้ร่วมกับบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ จีพีเอสซี และบริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด หรือ ซีเอชพีพี ศึกษาความเป็นไปได้เพื่อพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ระยะที่ 1 ตั้งแต่ปี 2561 โดยทดลองติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในสถานีบริการน้ำมันจำนวน 3 แห่ง คือ กรุงเทพฯ ชลบุรี และเชียงใหม่ คาดว่าจะผลิตไฟฟ้าได้ภายในครึ่งปีแรกของปี 2562

ส่วนโครงการระยะที่ 2 จะร่วมกับ จีพีเอสซี และ ซีเอชพีพี ศึกษาและพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) ในสถานีบริการน้ำมันฯ โดยพิจารณารูปแบบดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมร่วมกัน ซึ่ง พีทีที โออาร์ จะเป็นผู้คัดเลือกรูปแบบพื้นที่ หรือ อาคาร ที่มีความเหมาะสมภายในสถานีบริการฯ เพื่อให้จีพีเอสซี และ ซีเอชพีพี ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าให้มีความเหมาะสม โดยมีแผนงานร่วมกันในการขยายการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ภายในสถานีบริการน้ำมันให้เป็น 50 แห่ง ภายในปี 2566

- Advertisment -

โดยจะช่วยลดภาระการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าของประเทศ เนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย์ถือเป็นพลังงานสะอาด ไม่ก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิต ช่วยลดภาวะโลกร้อน อีกทั้งยังส่งเสริมภาพลักษณที่ดีของกลุ่ม ปตท. ในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จีพีเอสซี แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. กล่าวว่า การดำเนิน “โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงานในสถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชั่น” เป็นความร่วมมือของกลุ่ม ปตท. ที่จะขับเคลื่อนนวัตกรรมพลังงานใหม่ๆ โดยเฉพาะพลังงานทดแทนที่เป็นกระแสของโลกในการยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ซึ่ง จีพีเอสซี ได้ร่วมกับ ซีเอชพีพี เพื่อประเมินรูปแบบเทคโนโลยีการติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อป ขนาดกำลังการผลิต และระบบกักเก็บพลังงาน เพื่อติดตั้งในสถานีบริการน้ำมัน

ด้าน นายกุลพัฒน์ เพิ่มภูศรี ผู้จัดการทั่วไป ซีเอชพีพี ในฐานะผู้พัฒนาพลังงานทดแทนในกลุ่มบริษัท จีพีเอสซี กล่าวว่า บริษัทมีประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (โซลาร์ฟาร์ม) แบบติดตั้งบนหลังคาอาคาร (โซลาร์รูฟท็อป) และแบบติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำ (โซล่าร์ลอยน้ำ) จึงมีความพร้อมร่วมมือติดตั้งภายในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น หากผลการศึกษาประสบความสำเร็จก็จะสามารถต่อยอดการพัฒนาเพื่อการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ป้อนให้กับสถานีบริการน้ำมันต่อไป

 

Advertisment