PEA ประกาศ 95 รายผ่านคุณสมบัติและเทคนิค โรงไฟฟ้าชุมชน

- Advertisment-

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) จำนวน 95 ราย จากที่มีผู้ยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้า จำนวน 246 ราย โดยตกเกณฑ์​มากถึง 151 ราย

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าว​พลังงาน ( Energy News​ Center-ENC )รายงาน​ว่า​ ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ได้ดำเนินการเปิดรับคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) ให้ยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้าทางด้านเทคนิคและทางด้านราคาระหว่างวันที่ 27 – 30 เมษายน 2564 และมีผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก ที่ได้ยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้าทางด้านเทคนิคและทางด้านราคา ระหว่างวันที่ 27 – 30 เมษายน 2564 จำนวน 246 ราย

ขณะนี้คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากที่ผ่านคุณสมบัติและคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิคเรียบร้อยแล้ว จำนวน 95 ราย

- Advertisment -

PEA จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาผ่านทางเว็บไซต์ของ PEA และระบบ ppim หรือตรวจสอบผลการพิจารณาได้ทางเว็บไซต์

https://ppim.pea.co.th:4433/api/v1/data/file/60e7ff62c86f92230e3ee0cd

สำหรับผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค จำนวน 151 ราย PEA ได้มีเอกสารแจ้งผลการพิจารณาพร้อมเหตุผลให้ทราบ ทั้งนี้สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา ( ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ) เป็นต้นไป

Advertisment

- Advertisment -.