IRPC Smart Farming ผนึก ม.เกษตรฯ กำแพงแสน นำวิชาการเทคโนฯ ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรคนพิการ

- Advertisment-

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บาทหลวงอุทัย ถาวร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคนพิการ สังฆมณฑลอุดรธานี ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการ ในการนำองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำ การพัฒนาด้านการปลูกพืช การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร มาใช้ในโครงการ IRPC Smart Farming ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคนพิการ สังฆมณฑลอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้  และต้นแบบ Smart Farming สำหรับคนพิการ รวมทั้งสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับศูนย์ฯ และคนพิการในโครงการ

โครงการ IRPC Smart Farming เป็นการทำการเกษตรแบบผสมผสานเทคโนโลยี ที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่และวิถีชีวิตของชุมชน โดยยึดหลัก ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด  โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ไม่ซับซ้อนมากจนเกินไป นำมาปรับใช้งานให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ทำให้เกษตรกรซึ่งเป็นคนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึง ผู้สูงอายุ และผู้ดูแลคนพิการติดเตียงที่ไม่สามารถเคลื่อนไหว ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้การทำเกษตรกรรม เพื่อนำไปสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว ตลอดจนพัฒนาให้ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคนพิการฯ แห่งนี้ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

- Advertisment -
Advertisment