IRPC ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อความยั่งยืน สะท้อนความเชื่อมั่นด้าน ESG ของบริษัทฯ

- Advertisment-

น.ส.สมฤดี เจริญครองสกุล รักษาการผู้จัดการฝ่ายอาวุโส บริหารการเงิน ผู้แทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC รับมอบสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนในวงเงิน 5,000 ล้านบาท จาก น.ส.ปภากร รัตนเศรษฐ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน โดยเป็นครั้งแรกของธุรกิจธนาคารที่มีการนำเอา ESG Score มาประกอบการพิจารณาปล่อยสินเชื่อให้กับธุรกิจที่คำนึงถึงผลลัพธ์เชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาด (Green Finance) โดย IRPC มีคะแนน ESG ดีเยี่ยม จากการดำเนินธุรกิจอย่างใส่ใจและคำนึงถึงสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จึงได้รับการอนุมัติสินเชื่อ เพื่อนำไปลงทุนในโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกลั่น และปรับปรุงคุณภาพน้ำมันดีเซลตามมาตรฐานยูโร 5 ที่ช่วยลดปัญหามลภาวะฝุ่นละออง PM 2.5 เป็นไปตามนโยบายมุ่งสู่การเป็นโรงงานสีเขียว (Eco Factory) ของบริษัทฯ

Advertisment

- Advertisment -.