IRPC ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรม จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

- Advertisment-

คุณอนุชา สมจิตรชอบ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เป็นผู้แทนรับมอบเข็มที่ระลึกและประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ CHIEF INNOVATION OFFICER (CIO) จาก ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดย IRPC เป็นหนึ่งใน 85 องค์กร ที่ได้รับรางวัล เนื่องจากผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการนำนวัตกรรมมาช่วยขับเคลื่อนองค์กรพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และผลักดันให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ และมีความกล้าที่จะแสดงผลงานในด้านนวัตกรรมองค์กร

รางวัล CHIEF INNOVATION OFFICER (CIO) เป็นรางวัลที่มอบให้ เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับบุคลากรจากองค์กรทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ บริษัทเอกชน สถาบันการศึกษา สมาคม ที่เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่ขับเคลื่อนนวัตกรรม ภายในองค์กร รวมถึงมีความภูมิใจที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนนวัตกรรมของประเทศไทยไปสู่การเป็น “ชาตินวัตกรรม”

“IRPC สร้างสิ่งที่ดีเพื่ออนาคต”

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.