IRPC ได้ผ่านการพิจารณาขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอน ประเภท Carbon Neutral Event

- Advertisment-

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ผ่านการพิจารณาขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนประเภท Carbon Neutral Event งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น IRPC ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 จากการประชุมคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 รวมค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของงานอีเว้นท์ เพื่อขอการรับรองการจัดงานเท่ากับ 18 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

โดยคุณไมตรี สกุลกิตติมศักดิ์ เจ้าหน้าที่อาวุโสบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ได้รับรองขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบทวนฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ กิจกรรมชดเชยคาร์บอนแบบ Carbon Neutral ในการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของการประชุม สัมมนา และอีเวนต์ (Carbon Footprint Event) เป็นการคำนวณจากปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่าง ๆ ในการประชุม สัมมนา และอีเวนต์ ซึ่งได้ทำการชดเชยปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาให้มีค่าเป็นศูนย์ หรือกล่าวได้ว่าไม่มีการปลดปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจกในการจัดงานดังกล่าว

- Advertisment -

“IRPC สร้างสิ่งที่ดีเพื่ออนาคต”

Advertisment

- Advertisment -.