IRPC เข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกจากโครงการขาเทียมฯ

- Advertisment-

IRPC เข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกจากโครงการขาเทียมฯ โดยได้บริจาคผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก Polypropylene ประมาณ 20 ตันต่อปี เพื่อนำไปใช้เป็นวัสดุผลิตขาเทียมแก่ผู้พิการยากไร้  

นายนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ และนางสาวอาริสรา สุธาสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเข้ารับพระราชทานโล่ประกาศ เกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกผู้ที่ทำคุณงามความดี ให้การสนับสนุนกิจการงานของมูลนิธิขาเทียมฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 ณ อาคารมูลนิธิขาเทียม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

- Advertisment -

IRPC ดำเนิน “โครงการขาเทียม” ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมฯ มาตั้งแต่ ปี 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลิตภัณฑ์คุณภาพ นวัตกรรม และองค์ความรู้ของบริษัทฯ ไปสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวม โดย IRPC บริจาคผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก Polypropylene จำนวนปีละประมาณ 20 ตัน เพื่อให้มูลนิธิขาเทียมฯ นำไปใช้เป็นวัสดุในการผลิตขาเทียมและอุปกรณ์ขาเทียมให้แก่ผู้พิการที่ยากไร้ พร้อมทั้งร่วมวิจัยและพัฒนาคิดค้นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อนำมาผลิตขาเทียมและอุปกรณ์ขาเทียมที่มีคุณภาพ ตลอดจนจัดหาอุปกรณ์และสิ่งจำเป็นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิขาเทียมฯ และการร่วมออกหน่วย ทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่

Advertisment

- Advertisment -.