IRPC อบรมทักษะสร้าง “มือเทียม” ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้พิการ

- Advertisment-

IRPC จับมือ รพ.สิรินธร ขอนแก่น พร้อมกับจังหวัดสุโขทัย ร่วมฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ 8 โรงพยาบาล และ 2 สถาบันการศึกษา เพื่อถ่ายทอดทักษะการพิมพ์สามมิติ สร้างนวัตกรรมออกแบบอุปกรณ์เพื่อผลิต  นิ้ว มือ และแขนเทียมให้ผู้พิการที่จังหวัดสุโขทัย กำแพงเพชร ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์และอุตรดิตถ์ เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้พิการ 

นายพยม บุญยัง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC  กล่าวว่า  การเข้าไปช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการถือเป็นเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาได้ร่วมกับพันธมิตรพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมในการช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้พิการ    ได้ใช้ชีวิตได้ดีขึ้น

โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดทักษะการพิมพ์สามมิติ (3D Printing) เพื่อการออกแบบและสร้างกายอุปกรณ์ ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ IRPC ร่วมกับกลุ่มก่อการดี ไทยฤทธิ์ รพ.สิรินธร จังหวัดขอนแก่น ในการพัฒนา               องค์ความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมผลิตกายอุปกรณ์เทียมเพื่อผลิตนิ้ว มือ และแขนเทียม ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ (3D Printing) โดยใช้เส้นใยพลาสติกมาเป็นวัสดุในการผลิต ผลการใช้งานจริงจาก รพ. สิรินธร จังหวัดขอนแก่น พบว่า มีน้ำหนักเบาลงจากแขนเทียมทั่วไปกว่า 50% ใช้เวลาในการผลิตสั้นลง สามารถลดต้นทุนลงได้ถึง 70 เท่า ที่สำคัญสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตจากเครื่องพิมพ์สามมิติได้ง่าย ทำให้กระจายความช่วยเหลือผู้พิการได้ทั่วถึงยิ่งขึ้น

- Advertisment -

 อย่างไรก็ตาม เพื่อขยายผลให้องค์ความรู้ด้านกายอุปกรณ์เทียม และเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ ให้เข้าถึง ผู้พิการ ในพื้นที่มากขึ้นIRPC จึงได้ร่วมกับกลุ่มก่อการดี ไทยฤทธิ์ รพ.สิรินธร จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดสุโขทัยจัดโครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดทักษะการพิมพ์สามมิติ (3D Printing) เพื่อการออกแบบและสร้างกายอุปกรณ์นิ้ว มือ แขนเทียมให้กับบุคลากรทางการแพทย์ 8 โรงพยาบาล และ สถาบันการศึกษา 2 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย  กำแพงเพชร ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์และอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2565 ที่บ้านหมอ รีสอร์ท จังหวัดสุโขทัย

นอกจากนี้ IRPC ยังให้การสนับสนุนโดยมอบเครื่องพิมพ์สามมิติ รวมถึงวัสดุที่ใช้ในการพิมพ์ (filament) ให้แก่โรงพยาบาลและสถาบันการศึกษา 10 แห่ง ในจังหวัดสุโขทัยและใกล้เคียง ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดทักษะในครั้งนี้เพื่อให้สามารถผลิตกายอุปกรณ์และมือเทียมให้กับผู้พิการในพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้น ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ต้องการสร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้วัสดุและพลังงานเพื่อชีวิตที่ลงตัว  

นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า ขอชื่นชมในความร่วมมือของภาคเอกชน ภาครัฐ   จิตอาสา และขอบคุณ IRPC  รพ.สิรินธร จังหวัดขอนแก่น ที่ได้เลือกสหกรณ์ช่างไม้บ้านขวาง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เป็นโครงการนำร่องในการเรียนรู้เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ เนื่องจากช่างไม้ในพื้นที่มักประสบอุบัติเหตุจากการทำงานจนสูญเสียนิ้วมือทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดความพิการซ้ำ ดังนั้น เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ จึงเป็นนวัตกรรมที่จะเข้ามาช่วยเหลือผู้พิการ ลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพชีวิต และสร้างโอกาสการมีสุขภาพอย่างเท่าเทียมได้

โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดทักษะการพิมพ์สามมิติ (3D Printing) เพื่อการออกแบบและสร้างกายอุปกรณ์ นิ้ว มือ แขนเทียมให้เข้าถึงผู้พิการ จึงถือเป็นตัวอย่างของความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และจิตอาสา      ในทุกภาคส่วน ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย บุคลากรสาธารณสุข จากจังหวัดกำแพงเพชร ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ และจิตอาสา ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินการเพื่อประโยชน์ต่อผู้พิการ จนสามารถนำความรู้ไปขยายผล และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาด้านกายอุปกรณ์ให้แก่จังหวัดและประเทศต่อไปได้

IRPC ยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่ควบคู่ไปกับการสร้างความสมดุลด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตามหลักธรรมาภิบาล ที่ให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิมนุษยชน “IRPC สร้างสิ่งที่ดีเพื่ออนาคต”

Advertisment