- Advertisment-

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ประธานในพิธีและคุณสุพจน์ ต่ออาจหาญ ปลัดจังหวัดระยอง ร่วมมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2564 ประกอบด้วยทุนการศึกษา 27 โรงเรียน และทุนด้านวิชาชีพต่อเนื่อง  2 โรงเรียน รวม 29 โรงเรียน จำนวน 161 ทุน จำนวนเงิน 400,000 บาท

โครงการมอบทุนการศึกษาของบริษัทฯได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 เพื่อมอบให้แก่เยาวชนที่มีผลการศึกษาและความประพฤติดี โดยผ่านการคัดเลือกจากสถาบันการศึกษาของ  5 พื้นที่ รอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ได้แก่ เทศบาลนครระยอง เทศบาลตำบลเชิงเนิน ตำบลตะพง ตำบลบ้านแลง และตำบลนาตาขวัญ 

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.