- Advertisment-

คุณอาริสรา สุธาสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร คุณประสิทธิ์ศักดิ์ สวัสดิ์ดวง ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส สำนักตรวจสอบภายใน  คุณธวัชชัย ชัยปราโมทย์ ผู้จัดการอาวุโส กำกับกิจการที่ดี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC พร้อมด้วยพนักงาน IRPC ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังประกาศจุดยืน ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 ณ สถานีกลางบางซื่อ จัดโดย องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT ภายใต้แนวคิด “ผู้นำ…กับการปราบโกง” โดยมีตัวแทนองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมต่างๆ เข้าร่วมประมาณกว่า 1,000 คน 

Advertisment

- Advertisment -.