IRPC รับ 2 รางวัลความยั่งยืน

- Advertisment-
ข่าวประชาสัมพันธ์

IRPC รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านความยั่งยืน Best SET Sustainability Awards 2018 และรางวัลหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI)

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านความยั่งยืน Best SET Sustainability Awards 2018 จาก ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะที่ IRPC เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพบริษัทฯ ให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ตลอดจนสามารถเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม อย่างครบถ้วนและโปร่งใส

นอกจากนั้น ปิยดา จงพยุหะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร IRPC รับรางวัลหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment จาก ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะที่ IRPC เป็นหนึ่งในบริษัทฯ ที่มีรายชื่อหุ้นยั่งยืน ของตลาดหลักทรัพย์ เป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีด้านความยั่งยืนระดับโลก Dow Jones Sustainability Index รวมถึงมีการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างครอบคลุม ทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการบริหารจัดการเพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร และเป็นบริษัทที่มีการพัฒนาศักยภาพบริษัทจดทะเบียน ซึ่งถือเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทย

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.