IRPC รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “UN Women 2021 Thailand WEPs Awards”

- Advertisment-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “UN Women 2021 Thailand WEPs Awards” สาขาการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศผ่านกิจกรรมชุมชนและอุตสาหกรรม (Community Engagement & Partnerships) เป็นครั้งแรกของประเทศไทยกับรางวัลระดับนานาชาติ ด้านการเสริมสร้างศักยภาพสตรีและส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในภาคธุรกิจ จากกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพสตรี และความเท่าเทียมทางด้านการศึกษาผ่านวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ซึ่งสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนหญิงเข้าทำงานในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมบทบาทความเป็นผู้นำของผู้หญิงและความก้าวหน้าในสายอาชีพ ตอกย้ำการดำเนินงานอย่างโดดเด่นขององค์กรในด้านการคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะความเท่าเทียมทางเพศ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (NAP) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDG5: Gender Equality / SDG16: Peace & Justice และ SDG17: Partnerships for the Goals)

ทั้งนี้ IRPC ได้เข้าร่วมเป็น WEPs Signatory เพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ และการเสริมสร้างศักยภาพสตรีในภาคธุรกิจตามหลักการ Women Empowerment Principles (WEPs) 7 ประการ เป็นบริษัทที่ 64 ของประเทศ

งานประกาศรางวัล UN Women 2021 Thailand WEPs Awards  จัดโดย องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) ร่วมกับสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติองค์กรที่มีแนวปฎิบัติที่ดีตามหลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรีและส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในภาคธุรกิจ โดยปีนี้เป็นปีแรกที่ WEPs Awards ได้จัดขึ้นร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน (AWEN) มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย (Kenan Foundation Asia) สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก ประเทศไทย (Global Compact Network Thailand)

- Advertisment -

Advertisment

- Advertisment -.