IRPC ยืนยันกระบวนการขายน้ำมันถูกต้องตามกฎหมาย โปร่งใส-ตรวจสอบได้

- Advertisment-

จากการที่มีบุคคลกล่าวหาว่าบริษัทฯ มีส่วนรู้เห็นกับกระบวนการทุจริตส่งออกและนำเข้าน้ำมันเพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่งผลให้รัฐบาลได้รับความเสียหายคิดเป็นมูลค่า 20,000 ล้านบาท นั้น บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ขอชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ชี้แจงต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ในฐานะพยานเมื่อต้นปี 2566 ที่ผ่านมา ว่า ธุรกรรมการซื้อ-ขายน้ำมันของบริษัทฯ เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติของกระบวนการส่งออกน้ำมันทุกขั้นตอน บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายสรรพสามิตและศุลกากรอย่างเคร่งครัด ครบถ้วนทุกประการและขอยืนยันว่า บริษัทฯ ยึดมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โปร่งใสและตรวจสอบได้ จึงขอเรียนชี้แจงมา ณ ที่นี้

Advertisment

- Advertisment -.