IRPC พบคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านนวัตกรรมทางการแพทย์

- Advertisment-

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณพยม บุญยัง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายนวัตกรรมและปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ พร้อมด้วยผู้แทนจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เข้าพบ รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์และการประกอบการ พร้อมคณาจารย์ จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมวัสดุ ที่สามารถผนวกเข้ากับองค์ความรู้ทางการแพทย์ และสามารถไปใช้ประโยชน์ให้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต 

Advertisment

- Advertisment -.