IRPC คว้ารางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2024 และ รางวัล ESG Champion of Asia – Gold Emblem of Sustainability

- Advertisment-

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 นางสาวชนิดา สัณหกร ผู้จัดการอาวุโส และ นางสาวชลียา ชัยวัฒนา เจ้าหน้าที่อาวุโส บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) เป็นผู้แทนองค์กรรับมอบรางวัล  Asia Responsible Enterprise Awards 2024 หรือ AREA 2024 สาขา Social Empowerment จาก โครงการ IRPC Young Smart Farmers และ รางวัล ESG Champion of Asia – Gold Emblem of Sustainability จากการที่บริษัทฯ ได้รับรางวัล AREA ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 จาก Enterprise Asia ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ดำเนินงานด้านการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย

โครงการ IRPC Young Smart Farmers เป็นโครงการฯ ที่เชื่อมโยงนวัตกรรมและองค์ความรู้จากโครงการ IRPC Smart Farming ไปยังโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงที่มีศักยภาพและความพร้อมเข้าร่วมโครงการฯ โดยการสร้างพื้นที่ทดลอง (Sandbox) ทำการเกษตรแบบ Smart Farming สำหรับเยาวชนที่ศึกษาอยู่ระดับประถมและมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้ศึกษา ค้นคว้า สร้างความคิดเชิงเหตุผล และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม และใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรในพื้นที่ของโรงเรียน เพื่อสร้างพื้นที่ผลิตอาหารปลอดภัย ไม่มีสารเคมีตกค้างจากแปลงเกษตรของโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในด้านอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนซึ่งมีความขาดแคลน โดยใช้ผลผลิตจากโครงการฯ และเพิ่มทักษะในการเรียนรู้นอกห้องเรียน ด้านการเกษตร ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ให้แก่นักเรียน เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเยาวชน สถานศึกษา และ ชุมชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน ตามเจตนารมณ์ของบริษัทฯ

Advertisment