IRPC คว้ารางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านความยั่งยืน “Sustainability Awards of Honor” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

- Advertisment-

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 คุณวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC รับรางวัล SET Awards ประจำปี 2566 “รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor)” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน เพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโตด้านเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลเป็นแบบอย่างสำหรับบริษัทจดทะเบียนรายอื่น และส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืนต่อไป

Advertisment

- Advertisment -.