IRPC คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “UN Women 2022 Thailand WEPs Awards” 2 ปีซ้อน

- Advertisment-

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณอาริสรา สุธาสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “UN Women 2022 Thailand WEPs Awards”  ในสาขาการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศผ่านกิจกรรมชุมชนและอุตสาหกรรม (Community Engagement & Partnerships) เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน จากองค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ หรือ UN Women ณ ห้อง Lotus Suite 5-7 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ รางวัล “UN Women 2022 Thailand WEPs Awards” คืองานประกาศรางวัลหนึ่งเดียวในไทย และเอเชียแปซิฟิก ที่ค้นหาธุรกิจต้นแบบที่ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและการส่งเสริมศักยภาพสตรี โดยปีนี้ โครงการศูนย์เรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสานสวนยายดา “เจ๊บุญชื่น” IRPC Smart Farming ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการที่ IRPC ส่งเสริมและสนับสนุนให้ นางบุญชื่น โพธิ์แก้ว ผู้นำหญิงชุมชน ต.ตะพง เป็นเกษตรกรต้นแบบ เพื่อเป็นแบบอย่างและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรหญิง ทั้งในชุมชนและจังหวัดอื่นทั่วประเทศให้เห็นถึงศักยภาพของผู้หญิง สามารถประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้กับตนเองและชุมชนได้อย่างเท่าเทียม สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG1: No Poverty, SDG5: Gender Equality, SDG8: Good Job and Economic Growth 

Advertisment