IRPC คว้ารางวัลยอดเยี่ยม องค์กรธุรกิจคาร์บอนต่ำ ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน พร้อมมุ่งสู่ Net Zero Emission

- Advertisment-

นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์แผนและพัฒนาธุรกิจองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC กล่าวว่า IRPC ได้รับโล่เชิดชูเกียรติในระดับ “ยอดเยี่ยม” ในโครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (Low Carbon and Sustainable Business: LCSB) ประจำปี 2565 จากนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก จัดขึ้นโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. (TGO) ซึ่งประเมินองค์กรธุรกิจที่มีการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ และยังได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนธุรกิจสู่สังคมคาร์บอนต่ำและยั่งยืน

IRPC ตระหนักอยู่เสมอว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อทุกภาคส่วนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และยังทวีความรุนแรงขึ้นในทุกพื้นที่ทั่วโลกทุกปี  อีกทั้งเป็นเรื่องที่ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยให้ความสำคัญ เช่นเดียวกับ IRPC ในฐานะบริษัทฯ ในกลุ่มธุรกิจพลังงาน เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการลดผลกระทบดังกล่าว จึงได้ตั้งเป้าหมายและกำหนดแนวทางเดินหน้าเพื่อพาองค์กรมุ่งสู่ Net Zero Emission หรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2060 สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศซึ่งมีการประกาศไว้ในปี 2065 พร้อมสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2050  โดยการดำเนินงานผ่านกลยุทธ์ ERA ได้แก่ Eco – operation & technology การปรับปรุงกระบวนการผลิตภายในบริษัทฯ เพิ่มการใช้พลังงานทดแทน อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมทั้งกำลังดำเนินการศึกษาการใช้พลังงานทางเลือก โดยการลงทุนในโครงการ Solar Rooftop และโครงการ Solar Farm  เพื่อใช้สำหรับกระบวนการผลิตในโรงงานต่อไปในอนาคต Reshape portfolio มุ่งแสวงหานวัตกรรมที่ส่งเสริมธุรกิจคาร์บอนต่ำ ธุรกิจพลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และใช้ผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ Absorption and offset ได้ดำเนินการร่วมกับกลุ่ม ปตท. 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Capture and Storage: CCS) หรือ CCS Hub Model  และโครงการปลูกป่า เพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

รางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการดำเนินงานของ IRPC ที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ใหม่ “สร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้วัสดุและพลังงาน เพื่อชีวิตที่ลงตัว” ด้วยการขับเคลื่อนกลยุทธ์การบริหารจัดการความยั่งยืน ที่เป็นเลิศตามมาตรฐานสากล พร้อมพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม สนับสนุนหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน นำเทคโนโลยี นวัตกรรมและระบบดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่อุปทาน ควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลให้สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ในทุกมิติอย่างยั่งยืน “IRPC สร้างสิ่งที่ดีเพื่ออนาคต”

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.