IRPC คว้ารางวัลความยั่งยืน Top 10% S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) Score 2023

- Advertisment-

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้รับการประเมินด้านความยั่งยืนระดับ “Top 10% S&P Global Corporate Sustainability Assessment Score 2023” และสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) เป็นปีที่ 11 ในอุตสาหกรรมการตลาดและการกลั่นน้ำมันและก๊าซ (Oil & Gas Refining and Marketing) จาก S&P Global Sustainability Yearbook 2024 โดย S&P Global        

นางสาวอาริสรา สุธาสุทธิ์  (ที่ 7 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร และ นางสาวพิลดา พุกบุญมี (ที่ 4 จากซ้าย) เจ้าหน้าที่อาวุโส แผนกลยุทธ์และความยั่งยืน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC รับมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ TOP 10% S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) Score 2023 จากบริษัทที่เข้าร่วมประเมิน กว่า 9,400 บริษัททั่วโลก ในงาน S&P Global Sustainability Yearbook 2024 Distinction Ceremony ณ โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ โดย IRPC ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืน (DJSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ในกลุ่มอุตสาหกรรม Oil & Gas Refining and Marketing แสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ตามหลักบรรษัทภิบาลหรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้าน

IRPC ยึดมั่นและให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจแบบบูรณาการความยั่งยืน โดยดำเนินงานอย่างคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล หรือ ESG (Environmental, Social and Governance) พร้อมทั้งรองรับการเปลี่ยนแปลงของทิศทางเศรษฐกิจ สังคม พลังงาน และพฤติกรรมผู้บริโภคตามเทรนด์ของโลก มุ่งต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม องค์ความรู้ และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน

- Advertisment -

Advertisment