IRPC กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 วันที่ 5 เมษายน 2567

- Advertisment-

คณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น สอดคล้องตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.irpc.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบแล้ว ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

Advertisment

- Advertisment -.