- Advertisment-

คุณอาริสรา สุธาสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC พญ.ปริยสุทธิ์ อินทุสวรรณ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มก่อการดี ไทยฤทธิ์ รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น ผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการ ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการออกหน่วยทำนิ้วเทียม มือเทียม และแขนเทียม ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ภายใต้โครงการ Carpenter Project ให้แก่ช่างไม้ ของสหกรณ์ช่างไม้บ้านขวาง ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย รวมทั้งคนพิการในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงด้วย ในวันที่ 29-31 สิงหาคม 2565 เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้ และพบว่าร้อยละ 80 ของช่างไม้ประสบอุบัติเหตุในงานทำให้สูญเสียนิ้วมือ และมีความเสี่ยงต่อการเกิดความพิการซ้ำ นอกจากนี้ จะมีการฝึกอบรม ถ่ายทอดทักษะการใช้เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ (3D Printing) ให้แก่ผู้ให้บริการผลิตนิ้วเทียม มือเทียม และแขนเทียม พร้อมทั้งมอบเครื่องพิมพ์ 3D ให้แก่องค์กรหรือหน่วยงานบริการประชาชนในพื้นที่ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก และจังหวัดพิษณุโลก

  

Advertisment