กกพ.เปิดรับฟังความเห็น ค่าบริการเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซ คลัง LNG มาบตาพุดแห่งที่ 1 และ 2 สำหรับปี​ ​2566​ โดยเห็นว่าอัตราที่ PTT LNG นำเสนอ สูงเกินไป

- Advertisment-

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนตั้งแต่26 มิ.ย.-10 ก.ค. 2566 นี้ เกี่ยวกับ​อัตราค่าบริการเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ เฉพาะส่วนของต้นทุนผันแปร (Lc) ประจำปี 2566 ตามที่ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เสนอปรับขึ้นจาก 0.4807 บาทต่อล้านบีทียู เป็น 0.9626 บาทต่อล้านบีทียู โดยให้ใช้อัตราที่ 0.6543 บาทต่อล้านบีทียู ทั้งสถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 1 (LMPT 1) และสถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 2 (LMPT 2)

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center – ENC) รายงานว่า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ประกาศเปิดรับฟังความเห็น “อัตราค่าบริการเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ ส่วนของต้นทุนผันแปร (Lc) ประจำปี 2566 สำหรับสถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 1 (LMPT 1) และสถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 2 (LMPT 2) ของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด” ระหว่างวันที่ 26 มิ.ย.-10 ก.ค. 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) www.erc.or.th

โดยสาระสำคัญของประกาศรับฟังความเห็นในครั้งนี้ สำหรับกรณีสถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 1 (LMPT 1) ระบุว่า บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ได้เสนออัตราค่าบริการเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซฯ จากของเหลวเป็นก๊าซ ในส่วนของต้นทุนผันแปร เท่ากับ 0.9626 บาทต่อล้านบีทียู เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่เก็บอยู่ 0.4807 บาทต่อล้านบีทียู  

- Advertisment -

อย่างไรก็ตาม กกพ. ได้พิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ แล้ว จึงสรุปว่าไม่ให้ปรับขึ้นตามอัตราที่ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เสนอมา แต่เห็นชอบให้ปรับขึ้นจาก 0.4807 บาทต่อล้านบีทียู มาอยู่ที่  0.6543 บาทต่อล้านบีทียู หรือเพิ่มขึ้น 0.1724 บาทต่อล้านบีทียู เท่านั้น

ทั้งนี้ กกพ. ได้พิจารณาจากปัจจัยดังต่อไปนี้ ได้แก่ ต้นทุนค่าใช้จ่ายผันแปรและปริมาณการแปรสภาพก๊าซฯ ปี 2565 ที่สูงขึ้นจากปี 2564 อันเนื่องมาจากปัจจัยราคาค่าไฟฟ้าปี 2565 ที่สูงขึ้นตามสถานการณ์ราคาพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไป ควบคู่ไปกับการพิจารณาประสิทธิภาพในการใช้ไฟฟ้าต่อปริมาณการแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ และพิจารณาต้นทุนค่าไฟฟ้าที่เหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์การกำกับดูแลประสิทธิภาพที่ กกพ. กำหนด

ส่วนกรณีอัตราค่าเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซฯ จากของเหลวเป็นก๊าซ สำหรับสถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 2 (LMPT 2) นั้น ทางบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ได้เสนอปรับขึ้นเท่ากับสถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 1 (LMPT 1) คือ 0.9626 บาทต่อล้านบีทียู เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่เก็บอยู่ 0.4807 บาทต่อล้านบีทียู ซึ่งพิจารณาจากค่าใช้จ่ายผันแปรและปริมาณการแปรสภาพก๊าซธรรมชาติที่เกิดขึ้นจริง 6 เดือน (ก.ค.-ธ.ค. 2565) ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ทั้งนี้ กกพ.ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า LMPT 2 เป็นสถานีแอลเอ็นจีแห่งใหม่ ซึ่งมีข้อมูลการดำเนินงานไม่ครบปี จึงเห็นชอบให้ใช้อัตราเดียวกับ LMPT 1 ที่ 0.6543 บาทต่อล้านบีทียู เพื่อมาเปิดรับฟังความเห็นประชาชนในครั้งนี้

Advertisment

- Advertisment -.