- Advertisment-

Hitachi Energy สนับสนุนและสร้างเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและความยั่งยืนโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยการปรับปรุงเสาไฟฟ้าจากเสาเหล็กซึ่งเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูดเป็นเสาคอนกรีต สนับสนุนพัดลมติดผนังจำนวน 120 เครื่องเพื่อการระบายอากาศที่ดีภายในห้องเรียน พร้อมติดตั้งเครื่องทำน้ำดื่มที่ถูกหลักอนามัยจำนวน 2 เครื่อง รวมมูลค่า 470,200 บาท โดยมีทีมงานบริษัทเป็นตัวแทนส่งมอบกับทางผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมจัดกิจกรรมการฝึกอบรมความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าให้กับน้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 90 คน

โดยโครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องที่บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนโครงการ CSR-DIW ในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท ด้วยการนำจุดแข็งของบริษัทที่มีคือความเชี่ยวชาญด้านไฟฟ้า พลังงาน และความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย จึงเป็นที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการ ในการที่จะพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่สมุทรปราการ โดยเบื้องต้นทีมงานได้เริ่มดำเนินโครงการจากโรงเรียนในพื้นที่ 5 กิโลเมตรรอบโรงงาน ซึ่งทีมงานได้จัดทำโครงการ “เติมไฟให้น้อง” เมื่อปี 2565 ด้วยการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบแสงสว่างลานเอนกประสงค์ ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าในอาคาร พร้อมมอบอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง จำนวน 10 ถัง มูลค่ารวม 302,900 บาท เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในสถานศึกษา ทั้งยังจัดการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า การป้องกันและการระงับอัคคีภัยอีกด้วย

- Advertisment -

ข้อมูลเพิ่มเติม

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7093102…

https://www.facebook.com/hitachienergy.global/posts/pfbid01Jfrx7skx3zEHo2QFdwu2aUYz6fTvesukmGhoyDwK79aNpMdZzqrQ2BGGJa88fHbl

Advertisment

- Advertisment -.