GULF แจ้งลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ 12 โครงการ รวมกำลังการผลิต 649 เมกะวัตต์

- Advertisment-

GULF แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า 12 บริษัทย่อยที่ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน”บริษัทกัลฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี จำกัด “ในสัดส่วนร้อยละ 100 เข้าลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า กับ กฟผ. แล้ว โดยเป็นโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน  12 โครงการ กำลังผลิตรวม 649.31 เมกะวัตต์  เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ หรือ COD ช่วงปี 67-68

ยุพาพิน วังวิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center-ENC ) รายงานว่า นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ได้มีหนังสือแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ ฯ ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2566  ว่า  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 กลุ่มบริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นทางอ้อมผ่าน “บริษัท กัลฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี จำกัด “ในสัดส่วนร้อยละ 100 ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า(Power Purchase Agreement) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ.เป็นระยะเวลา 25 ปี เพื่อพัฒนาและดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (solar farms) และโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน (solar farms with battery energy storage systems ) จำนวนรวม 12 โครงการ มีขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 649.31 เมกะวัตต์  โดยมีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ระหว่างปี 2567 – 2568 ซึ่งโครงการดังกล่าวประกอบไปด้วย 

โดยโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (solar farms)และโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน (solar farms with battery energy storage systems) มีอัตราจำหน่ายไฟฟ้าในรูปแบบ FiT ที่ 2.1679 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมงและ 2.8331 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง ตามลำดับตลอดอายุสัญญา

- Advertisment -

ซึ่งการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการฯ จะช่วยลดความผันผวนจากราคาเชื้อเพลิง และเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชนทั้งในภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมให้ได้ใช้ไฟฟ้าในราคาที่ต่ำตลอดอายุสัญญา เนื่องจากโครงการฯ มีต้นทุนผลิตไฟฟ้าที่ต่ำกว่าราคาค่าไฟฟ้าเฉลี่ยในปัจจุบัน

ทั้งนี้การพัฒนาโครงการดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามแผนของบริษัทฯ ที่จะมุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนให้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ภายในปี 2578 โดยในอนาคตจะมีการทยอยลงนามสัญญาเพิ่มเติมสำหรับโครงการที่มีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ระหว่างปี 2569 – 2573  ซึ่งหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการฯ บริษัทฯจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป 

ก่อนหน้านี้ GULF ได้มีหนังสือแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566  ว่าบริษัท พาวเวอร์ วัตต์ 1 จำกัด และบริษัท พาวเวอร์ วัตต์ 2 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 51 ร่วมกับบริษัท เวสท์เทค เอ็กซ์โพเนนเชียล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจรีไซเคิลและบริหารจัดการกากขยะอุตสาหกรรม ภายใต้กลุ่มบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ MILLซึ่งถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 49 ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อพัฒนาโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาโครงการละ 8 เมกะวัตต์ จำนวน 2 โครงการ รวมเป็นกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาทั้งสิ้น 16 เมกะวัตต์ มูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้นประมาณ 3,500 –3,600 ล้านบาท โดยสัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าวมีระยะเวลา 20 ปีนับจากวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ 

Advertisment

- Advertisment -.