GULF เตรียมพร้อมวงเงิน​ 1.7 ​แสนล้าน เพิ่มสัดส่วนถือหุ้นใน INTUCH และ ADVANC

- Advertisment-

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด​ (มหาชน) หรือ GULF แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเพิ่มสัดส่วนถือหุ้นบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH และ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC โดยคาดว่าจะใช้เงินกว่า 1.7 แสนล้านบาท ทำเทน​เดอร์ซื้อหุ้น INTUCH เชื่อจบดีล ปลายเดือน ก.ค. 2564 มั่นใจทั้ง 2 บริษัทเป็นกิจการที่ดีและมีศักยภาพในการสร้างกระแสเงินสดให้แก่บริษัท เนื่องจากเป็นการลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทที่เป็นผู้นำในธุรกิจเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานประเภทโทรคมนาคมของประเทศไทย

วันนี้ 19 เม.ย. 2564 บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท​ (บอร์ด) มีมติเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH จากจำนวนไม่เกิน 15% เป็นไม่เกิน 19% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ INTUCH โดยปัจจุบันบริษัทถือหุ้นใน INTUCH คิดเป็นสัดส่วน 18.93% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ทั้งนี้บริษัทจะลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของ INTUCH โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจแบบมี เงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 65.00 บาท และ/หรือ โดยการซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ในราคาที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือวิธีอื่นใด ทั้งนี้มูลค่าการลงทุนรวมจะอยู่ภายใต้วงเงินลงทุนสูงสุดที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น รวมทั้งข้อกำหนดของกฎหมายและหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง

- Advertisment -

ขณะเดียวกันบริษัททำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC ในกรณีที่บริษัทมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทั้งหมดของ ADVANC ตามหลักเกณฑ์การได้มาซึ่งอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของ กิจการอยู่ก่อนแล้ว (หลักเกณฑ์ Chain Principle) ทั้งนี้ ราคาเสนอหุ้น ADVANC จะเป็นไปตามวิธีคำนวณต้นทุนการได้มาซึ่งการครอบงำกิจการผ่านนิติบุคคลอื่น (INTUCH) ราคาหุ้นละ 122.86 บาท จากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

นอกจากนี้ตามหลักเกณฑ์ Chain Principle ในกรณีที่ผลของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ INTUCH ทำให้บริษัทได้มาซึ่งหุ้น INTUCH เพิ่มขึ้นจนถึงสัดส่วนตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของ INTUCH จะถือว่าบริษัทเข้ามามีอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญใน INTUCH ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ เป็นผู้ถือหุ้นใน ADVANC และบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) หรือ THCOM (ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ) อยู่ก่อนแล้วในสัดส่วน 40.45% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ADVANC และ 41.13% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ THCOM ตามลำดับ ซึ่งมีผลทำให้บริษัทมีหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน ADVANC และ THCOM ตามหลักเกณฑ์ Chain Principle

อย่างไรก็ตามบริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน THCOM และอยู่ระหว่าง เตรียมการหารือกับสำนักงาน ก.ล.ต. ในการขอผ่อนผันหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน THCOM ตามหลักเกณฑ์ Chain Principle และข้อผ่อนผันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้หลักเกณฑ์ของประกาศที่ ทจ. 12/2554 ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่ได้รับการผ่อนผันหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THCOM ตามหลักเกณฑ์ Chain Principle ดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะไม่เข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ INTUCH ในครั้งนี้ ซึ่งบริษัทได้ระบุเหตุผลดังกล่าวไว้ในเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อ ตามรายละเอียดที่จะได้กล่าวต่อไป

ส่วนสาเหตุการเข้าถือหุ้นใน INTUCH และ ADVANC เนื่องจากทั้ง 2 บริษัทเป็นกิจการที่ดีและมีศักยภาพในการสร้างกระแสเงินสดให้แก่บริษัท เนื่องจากเป็นการลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทที่เป็นผู้นำในธุรกิจเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานประเภทโทรคมนาคมของประเทศไทย โดยมั่นใจว่าการลงทุนดังกล่าวจะสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องในระยะยาว

นายสมิทธ์ พนมยงค์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารสินทรัพย์ธุรกิจในเครือและการลงทุน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) หรือ GULF กล่าวว่า GULF​ ไม่มีแผนเพิ่มทุน เนื่องจากปัจจุบันได้มีการเตรียมวงเงินสำหรับการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ INTUCH เรียบร้อยแล้ว โดยมีสถาบันทางการเงินหลายแห่ง เสนอเพิ่มกรอบวงเงินกู้ให้กับบริษัท คาดว่าจะใช้เงินประมาณ 1.69 แสนล้านบาท

ทั้งนี้ GULF ได้เจรจากับทางผู้ถือหุ้น INTUCH ซึ่งมองว่าการทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 65.00 บาท เป็นราคาที่เหมาะสมทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ขณะที่ราคา Tender หุ้น ADVANC จะเป็นไปตามวิธีคำนวณต้นทุนการได้มาซึ่งการครอบงำกิจการผ่านนิติบุคคลอื่น (INTUCH) ราคาหุ้นละ 122.86 บาท แม้ว่าจะต่ำกว่าราคาในกระดาน ซึ่งมีสูตรคำนวณราคาที่ชัดเจนตามกฎของ กลต.

สำหรับมูลค่าของ INTUCH ขณะนี้จะอยู่ที่เกือบ 2 แสนล้านบาท โดย ปัจจจุบัน GULF ถือหุ้นใน INTUCH อยู่แล้วประมาณ 18.9% หรือมูลค่าราวกว่า 4 หมื่นล้านบาท ในขณะที่ผู้ถือหุ้นใหญ่สุดคือ SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD. ถือหุ้น 21% มีการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯสิงคโปร์ว่า การลงทุนใน INTUCH จะดำเนินการต่อเนื่องเป็นกลยุทธ์การลงทุนระยะยาว ซึ่งอาจจะไม่ขายหุ้นให้กับ GULF ดังนั้นหากผู้ถือหุ้นราย​อื่นๆ ขายหุ้นทั้งหมดก็คาดว่าจะใช้เงินประมาณ 1.7 แสนล้านบาท และหากทุกอย่างเป็นไปตามแผนก็จะมีการดำนินการทั้งระบบเสร็จสิ้นในปลายเดือน ก.ค. 2564 นี้

ส่วนกรณีที่ GULF ไม่มีความประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน THCOM นั้น เนื่องจากมองว่าไม่ได้ต้องการเข้าไปเป็นโอเปอเรเตอร์ ในธุรกิจมือถือ หรือดาวเทียม

Advertisment

- Advertisment -.