GULF​ เข้าถือหุ้นเพิ่มทุน 28.57 % มูลค่ากว่า 2 พันล้านใน ไทยแท้งค์เทอร์มินัล

- Advertisment-

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด ( TTT ) ในสัดส่วนร้อยละ 28.57 หรือคิดเป็นมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้นจำนวน 2,059.2 ล้านบาท เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา

การเข้าถือหุ้นดังกล่าวส่งผลให้โครงสร้างการถือหุ้นใหม่ของ TTT ประกอบด้วย พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC ) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ36.43 (จากเดิมร้อยละ51.00 ) Vopak
Holding International B.V. ( Vopak ) ถือหุ้นร้อยละ 35.00 ( จากเดิมร้อยละ49.00 )และบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 28.57

ทั้งนี้ TTT มีสัญญาร่วมลงทุนระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership: PPP) กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในโครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าเหลวในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เป็นระยะเวลา 30 ปีโดย TTT มีหน้าที่บริหารและบำรุงรักษาท่าเทียบเรือและคลังเก็บสินค้าเหลว เพื่อให้บริการท่าเทียบเรือสาธารณะในการขนถ่ายและกักเก็บสินค้าเหลวแก่ลูกค้าอุตสาหกรรมทั่วไป

- Advertisment -

ปัจจุบัน TTT มีท่าเทียบเรือ4 ท่า ซึ่งสามารถรองรับเรือขนถ่ายได้จำนวน 1,000 ลำต่อปี และมีถังเก็บสินค้าเหลวที่มีปริมาณความจุรวมกว่า 722,800 ลูกบาศก์เมตรซึ่งเป็นท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าเหลวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

การลงทุนใน TTT ดังกล่าว เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มุ่งพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ โดยเป็นการผนึกความแข็งแกร่งของทั้ง 3 บริษัท
ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจของ TTT โดยบริษัทฯ มีประสบการณ์ในการพัฒนาธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของประเทศ

ในขณะที่ GC เป็นผู้นำทางด้านธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นอย่างครบวงจร และ Vopakซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกด้านธุรกิจถังกักเก็บสินค้าเหลว และมีสำนักงานใหญ่ในประเทศเนเธอร์แลนด์นอกจากนี้บริษัทฯ ยังสามารถรับรู้ผลประกอบการได้ทันที เนื่องจาก TTT ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Advertisment

- Advertisment -.