GPSC – AIT ร่วมลงนาม MOA สร้างบัณฑิตใหม่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม

- Advertisment-

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

ชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. พร้อมด้วย ดร.อีเดน วูน ประธาน สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) ในการพัฒนาการศึกษาทางภาคธุรกิจอุตสาหกรรม  โดย GPSC ได้สนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน 1 ทุน มูลค่า 1.2 ล้านบาท ตลอดหลักสูตร 2 ปี ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชา Data Science and AI หรือ Energy โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันสร้างบัณฑิตใหม่และพัฒนากำลังคนให้มีศักยภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ และสามารถแข่งขันในประชาคมโลกได้ โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  อาคารเอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ B ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

 

 

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.