GPSC เปิดรับซื้อหุ้น GLOW รอบสุดท้ายถึง 28 พ.ย. 2562 เท่านั้น!

- Advertisment-

GPSC เปิดรับซื้อหุ้น GLOW รอบสุดท้ายเดทไลน์ถึง 28 พ.ย. 2562 นี้เท่านั้น รักษาสิทธิ์ผู้ถือหุ้นรับประโยชน์สูงสุดหุ้นละ 90.8136 บาท 

ความเคลื่อนไหวล่าสุด ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC ได้เปิดทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของ GLOW ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) หรือ Delisting Tender Offer ของบริษัทโกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) หรือ GLOW คืนทั้งหมด จากผู้ถือหุ้นรายย่อย

โดยตามแบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้น เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2562 มีส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อยเหลือเพียง 61,833,735 หุ้น คิดเป็น 4.23% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อเป็นการที่จะรักษาสิทธิ์ผู้ถือหุ้นทั้งหมดของ GLOW ในการขายหุ้นคืนให้กับ GPSC  ราคาเสนอซื้อจึงเป็นราคาเดียวกับการรับซื้อในครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยยังคงรับซื้อในราคาที่หุ้นละ 90.8136 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นรายย่อยยังสามารถยื่นเอกสารในการขายหุ้นได้จนถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นี้ (กรณี NVDR: ต้องยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อภายใน 26 พฤศจิกายน 2562 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาการรับซื้อเท่านั้น)

ภายหลังการทำคำเสนอซื้อหุ้น GLOW จะไม่สามารถซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เนื่องจากแผนการดำเนินงานของ GPSC มีความชัดเจนในการที่จะนำหุ้น GLOW ออกจากจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปลายปีนี้แน่นอน โดยวางเป้าหมายร่วมกันในการขับเคลื่อนธุรกิจ ด้านนวัตกรรมพลังงาน และแผนการขยายการลงทุนไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ

- Advertisment -

ทั้งนี้ ด้วยมูลค่าสินทรัพย์และศักยภาพของทั้งสองบริษัท เมื่อควบรวมกิจการกันแล้ว ทำให้ขนาดของ GPSC เติบโตอย่างก้าวกระโดด ด้วยกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้น (Equity MW) รวม 5,026 เมกะวัตต์ ไอน้ำรวม 2,876 ตันต่อชั่วโมง ซึ่งปัจจุบัน จัดเป็นบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่อันดับต้นๆ ของประเทศ

สำหรับหุ้น GLOW ที่ไม่ได้ทำการขายออกมา อาจมีความเสี่ยงหรือผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเพิกถอนหุ้น GLOW จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยจะส่งผลให้เป็นหุ้นที่ไม่สามารถซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะส่งผลให้ไม่มีราคาตลาดอ้างอิงในการซื้อขายและทำให้ผู้ถือหุ้นของ GLOW ขาดสภาพคล่อง (Liquidity) ในการซื้อขายหุ้น GLOW รวมถึงไม่สามารถแปรสภาพหุ้น GLOW เป็น GPSC ได้ เนื่องจากไม่ได้มีเงื่อนไขในการแปลงสิทธิ์การถือหุ้น

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารจาก GLOW เหมือนเดิมเนื่องจาก GLOW ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลตามกฎเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือปฏิบัติตามข้อบังคับการบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีที่เกิดจากกำไรจากการขายหุ้น (Capital gain tax) จากเดิมที่บุคคลธรรมดาได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีนี้

Advertisment