GPSC เปิดรับซื้อหุ้น GLOW รอบสุดท้ายถึง 28 พ.ย. 2562 เท่านั้น!

- Advertisment-

GPSC เปิดรับซื้อหุ้น GLOW รอบสุดท้ายเดทไลน์ถึง 28 พ.ย. 2562 นี้เท่านั้น รักษาสิทธิ์ผู้ถือหุ้นรับประโยชน์สูงสุดหุ้นละ 90.8136 บาท 

ความเคลื่อนไหวล่าสุด ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC ได้เปิดทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของ GLOW ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) หรือ Delisting Tender Offer ของบริษัทโกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) หรือ GLOW คืนทั้งหมด จากผู้ถือหุ้นรายย่อย

โดยตามแบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้น เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2562 มีส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อยเหลือเพียง 61,833,735 หุ้น คิดเป็น 4.23% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อเป็นการที่จะรักษาสิทธิ์ผู้ถือหุ้นทั้งหมดของ GLOW ในการขายหุ้นคืนให้กับ GPSC  ราคาเสนอซื้อจึงเป็นราคาเดียวกับการรับซื้อในครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยยังคงรับซื้อในราคาที่หุ้นละ 90.8136 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นรายย่อยยังสามารถยื่นเอกสารในการขายหุ้นได้จนถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นี้ (กรณี NVDR: ต้องยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อภายใน 26 พฤศจิกายน 2562 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาการรับซื้อเท่านั้น)

- Advertisment -

ภายหลังการทำคำเสนอซื้อหุ้น GLOW จะไม่สามารถซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เนื่องจากแผนการดำเนินงานของ GPSC มีความชัดเจนในการที่จะนำหุ้น GLOW ออกจากจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปลายปีนี้แน่นอน โดยวางเป้าหมายร่วมกันในการขับเคลื่อนธุรกิจ ด้านนวัตกรรมพลังงาน และแผนการขยายการลงทุนไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ

ทั้งนี้ ด้วยมูลค่าสินทรัพย์และศักยภาพของทั้งสองบริษัท เมื่อควบรวมกิจการกันแล้ว ทำให้ขนาดของ GPSC เติบโตอย่างก้าวกระโดด ด้วยกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้น (Equity MW) รวม 5,026 เมกะวัตต์ ไอน้ำรวม 2,876 ตันต่อชั่วโมง ซึ่งปัจจุบัน จัดเป็นบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่อันดับต้นๆ ของประเทศ

สำหรับหุ้น GLOW ที่ไม่ได้ทำการขายออกมา อาจมีความเสี่ยงหรือผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเพิกถอนหุ้น GLOW จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยจะส่งผลให้เป็นหุ้นที่ไม่สามารถซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะส่งผลให้ไม่มีราคาตลาดอ้างอิงในการซื้อขายและทำให้ผู้ถือหุ้นของ GLOW ขาดสภาพคล่อง (Liquidity) ในการซื้อขายหุ้น GLOW รวมถึงไม่สามารถแปรสภาพหุ้น GLOW เป็น GPSC ได้ เนื่องจากไม่ได้มีเงื่อนไขในการแปลงสิทธิ์การถือหุ้น

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารจาก GLOW เหมือนเดิมเนื่องจาก GLOW ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลตามกฎเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือปฏิบัติตามข้อบังคับการบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีที่เกิดจากกำไรจากการขายหุ้น (Capital gain tax) จากเดิมที่บุคคลธรรมดาได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีนี้

Advertisment