GPSC เดินหน้ารวมกิจการ GLOW หลัง กกพ. ไฟเขียว

- Advertisment-

GPSC เดินหน้ารวมกิจการกับ GLOW ตามแผน หลัง กกพ. มีมติให้ดำเนินการได้ โดยมีเงื่อนไขต่างๆ รวมถึง GLOW ต้องขายกิจการ SPP1 เพื่อไม่ให้เกิดการผูกขาด ชี้ประเทศได้ประโยชน์สูงสุด พร้อมให้คำมั่นดูแลลูกค้าอย่างเป็นธรรม-เท่าเทียม

กรณีที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติเห็นชอบในหลักการให้  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC รวมกิจการกับ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) หรือ GLOW โดยมีเงื่อนไขกำหนดให้ GLOW ขายกิจการ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด หรือ SPP1 ให้แล้วเสร็จก่อน หรือเวลาเดียวกันกับการรวมกิจการ พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไขในการให้ความคุ้มครองกลุ่มลูกค้าผู้ซื้อไฟฟ้าจากกลุ่มธุรกิจ GLOW ทั้งหมดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า GPSC พร้อมเดินหน้าตามมติของ กกพ. โดยการที่ กกพ. เห็นชอบให้รวมกิจการ โดย GPSC มุ่งผนึกกับ GLOW เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างเสถียรภาพด้านการให้บริการไฟฟ้ากับผู้ลงทุนลูกค้าอุตสาหกรรมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบริเวณมาบตาพุด รวมถึงพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญตามนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาล

- Advertisment -

ทั้งนี้ GPSC ยืนยันว่า ทุกขั้นตอนการดำเนินงานจะเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานด้านจริยธรรมของการทำธุรกิจ โดยเงื่อนไข สัญญาราคา และการบริการลูกค้าปัจจุบันทุกราย จะยังคงดำเนินการภายใต้กรอบสัญญาเดิมทุกประการ อีกทั้ง GPSC ก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขเพิ่มเติมทั้ง 11 ข้อที่ กกพ. กำหนด เพื่อลดข้อกังวลและให้ความมั่นใจว่า จะไม่มีการดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า

สำหรับกรอบระยะเวลาการเข้าซื้อกิจการ GLOW นั้น GPSC และ GLOW จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ทั้งนี้จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับตามมติ กกพ. ที่ระบุว่า โดย GLOW จะต้องจำหน่ายหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ในโรงไฟฟ้า SPP1 ให้แล้วเสร็จเสียก่อน หากแล้วเสร็จทาง GPSC ก็พร้อมเดินหน้าต่อได้ทันที

ทั้งนี้ GPSC จะเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้น GLOW จำนวนทั้งสิ้น 1,010,976,033 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 69.11 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ GLOW แล้วเสร็จก่อน จากนั้นจึงจะทำคำเสนอเข้าซื้อหุ้นส่วนที่เหลือของ GLOW จากผู้ถือหุ้นรายย่อยต่อไป

แหล่งข่าวในอุตสาหกรรมไฟฟ้ากล่าวว่า การกำหนดเงื่อนไขให้ขาย SPP1 ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) และเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กเพียงรายเดียวในนิคมแห่งนี้ ที่ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นบริษัทในกลุ่มปตท. ทำให้ กกพ. มีเหตุผลในการพิจารณาอนุมัติได้ว่า จะไม่ก่อให้เกิดการผูกขาด ลดการแข่งขัน  หรือเลือกปฏิบัติกับลูกค้ารายอื่นๆ ซึ่งเป็นประเด็นหลักที่ กกพ. มีมติห้าม GPSC รวมกิจการกับ GLOW ก่อน

Advertisment