GPSC ลงนามซื้อหน่วยผลิตไฟฟ้า ERU จากไทยออยล์ วงเงิน 757 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

- Advertisment-

GPSC  ลงนามซื้อหน่วยผลิตไฟฟ้า ERU จากไทยออยล์ วงเงิน 757 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  ผลิตไฟฟ้า 250 เมกะวัตต์ ไอน้ำ 175 ตันต่อชั่วโมง ป้อนโครงการพลังงานสะอาด (CFP) ของ ไทยออยล์ โดยนำกากน้ำมันที่เหลือจากกระบวนการกลั่นมาใช้เป็นเชื้อเพลิงโรงไฟฟ้า สอดรับแผนพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงานของประเทศ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2566

วันนี้ (10 พ.ค. 2562)  มีพิธีลงนามสัญญาซื้อ-ขายหน่วยผลิตพลังงาน (Energy Recovery Unit : ERU) ระหว่างบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท เอนเนอยี รีคอฟเวอรี่ ยูนิต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC ซึ่งหน่วย ERU เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project หรือ CFP) ของไทยออยล์ โดยมี นาย ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติเป็นประธาน

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า  ความร่วมมือในวันนี้ เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการ Synergy ในกลุ่ม ปตท. โดย “ไทยออยล์” แกนนำด้านการกลั่นและปิโตรเคมีกลุ่ม ปตท.  และ  “GPSC” แกนนำด้านนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า กลุ่ม ปตท.  ได้บรรลุข้อตกลงในการซื้อ – ขาย หน่วยผลิตพลังงาน (Energy Recovery Unit : ERU) ซึ่งจะส่งผลให้ทั้งสองบริษัทได้ดำเนินกิจกรรมตามธุรกิจหลัก (Core Business)  และใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านการกลั่นและไฟฟ้า  เพื่อความเป็นเลิศของกลุ่ม ปตท. ตลอดจนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตามแผนยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ของภาครัฐร่วมกัน

- Advertisment -

นายอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เมื่อปีที่ผ่านมา ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นไทยออยล์ ได้มีมติอนุมัติการลงทุนโครงการพลังงานสะอาด หรือ Clean Fuel Project โดยมีวงเงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 4,825 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อขยายกำลังการผลิตของโรงกลั่นปัจจุบันของไทยออยล์ จากกำลังการกลั่นที่ 275,000 บาร์เรลต่อวัน เป็น 400,000 บาร์เรลต่อวัน ซึ่งจะประกอบไปด้วยการสร้างหน่วยผลิตใหม่ต่างๆ หลายหน่วย อาทิ  หน่วยกลั่นน้ำมันดิบที่ 4, หน่วยแตกตัวน้ำมันหนักให้เป็นน้ำมันเบาโดยใช้ Hydrogen หรือ RHCU และหน่วย Energy Recovery Unit หรือ ERU ซึ่งทำหน้าที่หลักในการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของโครงการ CFP”

“ในการจัดทำโครงการ CFP ดังกล่าว บริษัทฯ มีแนวทางที่จะจัดหาผู้สนใจลงทุนในหน่วย ERU แทนการลงทุนจัดสร้างเองทั้งหมด เพื่อเป็นการลดภาระเงินลงทุนในโครงการ CFP  และได้พิจารณาเห็นว่า GPSC มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นผู้ลงทุนหน่วย ERU เนื่องจากเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจไฟฟ้า มีความรู้ความชำนาญในการดำเนินการหน่วยผลิตไฟฟ้า    และมีความเข้าใจในธุรกิจการกลั่นน้ำมันและปิโตรเคมี”

“การที่ GPSC เข้าลงทุนในหน่วย ERU จะทำให้ไทยออยล์ลดภาระการลงทุนในโครงการ CFP ลงประมาณ 15 %  ทำให้ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่ง และเพิ่มสภาพคล่องเพื่อรองรับการลงทุนอื่นๆ ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  นอกจากนั้น ไทยออยล์ยังสามารถร่วมกับ GPSC บริหารจัดการและควบคุมดูแลคุณภาพในการดำเนินโครงการ CFP และหน่วย ERU ในด้านความปลอดภัย ความมั่นคงในการผลิต และดำเนินการเกี่ยวกับ Plant Optimization ของโรงกลั่นได้เช่นเดิม อีกด้วย”

นายชวลิต  ทิพพาวนิช  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่  จำกัด (มหาชน) แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท.  กล่าวว่า  การลงนามสัญญาซื้อขายหน่วยผลิตพลังงาน ERU กับบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในการเข้าซื้อหน่วยผลิตไฟฟ้า ERU  มีขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้า 250 เมกะวัตต์ ไอน้ำ 175 ตันต่อชั่วโมง มูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 757 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 24,113 ล้านบาท โดยคาดว่าจะสามารถรับโอนกรรมสิทธิ์หน่วย ERU ได้ในปี 2566 ในครั้งนี้ GPSC จะดำเนินการผ่านบริษัทย่อยที่ GPSC ถือหุ้น 100%  โดยวางแผนการชำระเงินให้กับ ไทยออยล์  ตามความคืบหน้าของการพัฒนาโครงการ โดยในช่วง 4 ปีแรก (2562-2565) จะชำระเป็นวงเงินทั้งสิ้น 138 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 20% ของวงเงินลงทุน โดยใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ  และในปี 2566 บริษัทฯ จะใช้เงินกู้จากสถาบันการเงินเพื่อมาชำระให้กับไทยออยล์ ในส่วนที่เหลือทั้งหมด อีก 80%

Advertisment

- Advertisment -.