GPSC จัดกิจกรรมเรียนรู้วิถีใหม่ให้โรงเรียนต้นแบบ 4 แห่ง

- Advertisment-

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

นายณรงค์ชัย วิสูตรชัย ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสรัฐกิจสัมพันธ์และกิจการสาธารณะ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เป็นประธานเปิดกิจกรรมหลักสูตรการเรียนรู้วิถีใหม่  (New Normal Program) เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลให้เวลาเรียนในชั้นเรียนไม่เพียงพอโดย GPSC ได้จัดหลักสูตรการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ เน้นการทำกิจกรรมแบบสะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education: STEM Education) เพื่อส่งเสริมและสร้างสรรค์ประสบการณ์การเรียนรู้  โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ไปใช้ในการเชื่อมโยง แก้ปัญหาในชีวิตจริง นอกจากนี้ยังช่วยลดภาระการสอนของครู โดย GPSC ได้นำผู้เชี่ยวชาญร่วมออกแบบการวัดผลจากกิจกรรม และนำไปใช้แทนการสอบข้อเขียนในชั้นเรียนต่อไป

การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ โดย GPSC ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ข้างต้นในโรงเรียนต้นแบบ 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองสะพาน และโรงเรียนวัดตากวน จังหวัดระยอง โรงเรียนวัดเกาะ จังหวัดฉะเชิงเทรา และโรงเรียนพันเสด็จนอก จังหวัดชลบุรี

 

- Advertisment -

 

Advertisment

- Advertisment -.