GIZ โดยโครงการ NDC Transport Initiative for Asia (NDC-TIA) จัดประชุมระดับภูมิภาค แสวงหาโอกาสและความท้าทายในการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในกลางศตวรรษนี้

- Advertisment-

องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) โดยโครงการ NDC-TIA  รวมพันธมิตรผู้วางนโยบายด้านคมนาคมขนส่งกว่า 100 คน หารือโอกาสและความท้าทายในการขับเคลื่อนการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในภาคคมนาคมขนส่งภายในกลางศตวรรษนี้

การประชุมระดับภูมิภาคที่จัดโดย องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) โดยโครงการ NDC Transport Initiative for Asia (NDC-TIA) มีขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ในหัวข้อ “Low-Carbon Prosperity in Progress: Transforming Transport in Asia” ณ โรงแรมเมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท กรุงเทพมหานครซึ่งผู้ที่เข้าร่วมประชุมราว 100 คน ส่วนใหญ่เป็นพันธมิตรจากภูมิภาคเอเชีย ประกอบด้วยตัวแทนจากรัฐบาล ภาคประชาสังคม ผู้ประกอบวิชาชีพ และภาคเอกชน โดยมีการเปิดเวทีให้แสดงผลงานที่เกิดจากความร่วมมือกับ GIZ ในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคคมนาคมขนส่งของเอเชีย อาทิ ผลงานของประเทศจีน อินเดีย เวียดนาม และไทย   

การประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อหารือเกี่ยวกับความท้าทายและโอกาสในการขับเคลื่อนภาคคมนาคมขนส่งให้มีความยั่งยืนและพร้อมก้าวสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในกลางศตวรรษนี้   ซึ่งสำหรับประเทศไทยได้ตั้งเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศไว้ค่อนข้างสูง โดยมีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 40% ภายในปี พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) โดยจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี พ.ศ. 2608 (ค.ศ. 2065) สำหรับภาคคมนาคมขนส่ง มาตรการลดก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ การใช้ยานยนต์ไฟฟ้า การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การเดินทางในเมือง รวมถึงการเดินทางระหว่างเมืองและการขนส่งสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- Advertisment -

ดร.ปัญญา ชูพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กล่าวว่า  โครงการ NDC-TIA ไม่เพียงแบ่งปันบทเรียนที่มีคุณค่า แต่ยังเพิ่มโอกาสในการพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคคมนาคมขนส่ง และส่งเสริมการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการดำเนินงานอย่างสอดคล้องกันระหว่างกระทรวงต่างๆ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ซึ่งแนวทางการทำงานที่ครอบคลุมเช่นนี้เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธ์การลดก๊าซเรือนกระจกให้ประสบความสำเร็จ เพื่อให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายของประเทศตามที่ได้ประกาศไว้

สำหรับโครงการ NDC-TIA ดำเนินงานโดย GIZ ภายใต้แผนงานปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับสากล (International Climate Initiative: IKI) ของกระทรวงเศรษฐกิจและการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action: BMWK) โครงการนี้ทำงานสนับสนุนประเทศจีน อินเดีย และเวียดนามมาตั้งแต่ พ.ศ. 2563 ในการพัฒนายุทธศาสตร์และแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคคมนาคมขนส่งที่ครอบคลุม รวมถึงการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (NDC) ฉบับปรับปรุง โดยหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงประเทศไทย ได้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อขยายขอบเขตการหารือในประเด็นนี้

ดร.ปัญญา ชูพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรและคุณฮานส์ อูลริช ซูดเบค อุปทูต สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย
Advertisment