ETC รุ่น 5 เยี่ยมชม ศักยภาพการจัดการขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า ของบริษัทสยามพาวเวอร์ 

- Advertisment-

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นายวีระเดช  เตชะไพบูลย์  นายกสมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย(RE100)  นายนที สิทธิประศาสน์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) คนใหม่ นายพรอรัญ  สุวรรณพลาย รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ส.อ.ท.นำคณะผู้อบรมหลักสูตร Energy Transition and Climate Change Management หรือ ETC รุ่นที่5 เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าที่ใช้ขยะฝังกลบเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท สยามพาวเวอร์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี  โดยมีนายสุชาติ จงควินิต ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทสยามพาวเวอร์ จำกัด ให้การต้อนรับและบรรยายข้อมูลของโรงไฟฟ้า ให้คณะได้รับทราบ

โรงไฟฟ้าขยะดังกล่าว มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 9.5 เมกะวัตต์ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวง 8 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 18 ปี โดยเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2564  อัตราการใช้เชื้อเพลิงขยะ 300-350 ตันต่อวัน หรือประมาณ 1.2 แสนตันต่อปี  ซึ่งมาจากบ่อขยะฝังกลบที่บริษัทได้รับสัมปทานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ที่มีปริมาณขยะสะสมอยู่ 3.8 ล้านตัน ซึ่งเพียงพอที่จะส่งป้อนเชื้อเพลิงให้โรงไฟฟ้าได้ตลอดอายุสัญญา 

นายสุชาติ จงควินิต ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทสยามพาวเวอร์ จำกัด บรรยายข้อมูลโรงไฟฟ้า
วีระเดช  เตชะไพบูลย์  นายกสมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย(RE100)(กลาง)  นที สิทธิประศาสน์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) คนใหม่(ขวาสุด)

สยามพาวเวอร์ สร้างโรงไฟฟ้าแห่งนี้ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้คณะผู้สนใจจากชุมชนเข้ามาเยี่ยมชม เพื่อเปลี่ยน mindset ให้เลิกหวาดระแวงโรงไฟฟ้า จากการดำเนินการจริง ที่มีการตรวจวัดค่าต่างๆซึ่งได้ตามเกณฑ์ที่กฏหมายกำหนด ในขณะที่โรงไฟฟ้ามีส่วนในการจ่ายเงินส่วนรายได้เข้ากองทุนให้กับชุมชนในละแวกใกล้เคียง เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.