ENC DATA: โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF

- Advertisment-

เมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์ข่าวพลังงาน Energy News Center – ENC ผู้ดำเนินโครงการสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นต่อพลังงานไฟฟ้าจากขยะ (Waste Side Story) ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562 ได้นำสื่อมวลชนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือตอนกลาง (พิษณุโลก กำแพงเพชร ตาก) เข้าเยี่ยมชมและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการขยะโดยการแปรรูปเป็นพลังงาน หรือ Waste to Energy ณ บริษัท เอวา แกรนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel : RDF) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร

โรงไฟฟ้าเอวาฯ ใช้วัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม 6 ประเภท ได้แก่ เศษกระดาษ เศษไม้ เศษผ้า เศษพลาสติก เศษหนัง เศษยาง (ยกเว้นเศษยางรถยนต์) ที่ผ่านการแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงขยะ RDF แล้วมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยเศษวัสดุที่นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงขยะ RDF ยังไม่ผ่านการใช้งานทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็น ไม่มีสารประกอบจากวัตถุอันตราย และมีค่าความร้อนสูงที่นำไปผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ดี ซึ่งค่าความร้อนของเชื้อเพลิงขยะ RDF อยู่ที่ 3,500 – 5,000 กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัม

เชื้อเพลิงขยะ RDF ที่ส่งเข้าสู่โรงไฟฟ้าเฉลี่ยวันละ 100 ก้อน (หรือ 100 ตัน) เมื่อเข้าสู่กระบวนการเผาแล้วจะมีของเสียที่เกิดจากการเผาไหม้คือขี้เถ้าเพียง 10 ตัน หรือประมาณ 10% ของเชื้อเพลิงทั้งหมด และถูกส่งไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดกากอุตสาหกรรมนอกนิคมฯ เพื่อไม่ให้กระทบต่อชุมชน รวมทั้งควบคุมการปล่อยมลพิษ ด้วยเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง (CEM) ที่ติดตั้งไว้บริเวณปลายปล่องหม้อไอน้ำ ทำให้ภาครัฐและประชาชนสามารถติดตามคุณภาพอากาศได้แบบเรียลไทม์

- Advertisment -

ขณะที่เตาเผาเชื้อเพลิงขยะ RDF ถูกควบคุมอุณหภูมิความร้อนที่ระดับ 850 – 1,000 องศาฯ เพื่อการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ ทำให้ปัญหาเรื่องควันลดลง และลดการปลดปล่อยสารที่ก่อมะเร็ง ส่วนแก๊สร้อนจากการเผาไหม้ นำไปใช้ต้มน้ำประปาสะอาดไม่มีแร่ธาตุหมุนเวียนในระบบผลิตกระแสไฟฟ้า

ทั้งนี้ บริษัท เอวา แกรนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด จ.พิจิตร เป็น 1 ใน 4 ของผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตผลิตไฟฟ้าจากขยะ โดยเป็นโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม มีกำลังการผลิต 4 เมกะวัตต์ และบริษัท ศแบงยั่งยืน พิจิตร จำกัด จ.พิจิตร กำลังผลิต 2 เมกะวัตต์ ส่วนอีก 2 ราย เป็นโรงไฟฟ้าขยะชุมชน ได้แก่ บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี่ 6 จำกัด จ.พิจิตร กำลังผลิต 9.90 เมกะวัตต์ และ บริษัท โรงไฟฟ้าแม่สอด จำกัด จ.ตาก กำลังผลิต 1 เมกะวัตต์ รวมกำลังการผลิต 16.90 เมกะวัตต์ ซึ่งทั้งหมดอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 2 (พิษณุโลก)

#WasteSideStory #WasteToEnergy #พลังงานไฟฟ้าจากขยะ

Advertisment

- Advertisment -.