ENC DATA: ราคาขายปลีกน้ำมันไทยกับราคาน้ำมันในต่างประเทศ

ราคาขายปลีกน้ำมันไทย กับ ราคาน้ำมันในต่างประเทศ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563

ราคาน้ำมันเบนซิน

ราคาน้ำมันดีเซล

 


ราคาขายปลีกน้ำมันไทย กับ ราคาน้ำมันในต่างประเทศ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563

ราคาน้ำมันเบนซิน

ราคาน้ำมันดีเซล

 


ราคาขายปลีกน้ำมันไทย กับ ราคาน้ำมันในต่างประเทศ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

ราคาน้ำมันเบนซิน

ราคาน้ำมันดีเซล

 


ราคาขายปลีกน้ำมันไทย กับ ราคาน้ำมันในต่างประเทศ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

ราคาน้ำมันเบนซิน

ราคาน้ำมันดีเซล