EGCO Group แข็งแกร่ง ติดอันดับสมาชิก DJSI ต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน

- Advertisment-

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO Group ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ กลุ่มดัชนีตลาดเกิดใหม่ ประเภทสาธารณูปโภคไฟฟ้า (DJSI in Emerging Markets – Electric Utilities) ประจำปี 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 สะท้อนการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050

เทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ EGCO Group

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ EGCO Group เปิดเผยว่า “ความสำเร็จบนเวทีระดับโลกต่อเนื่องถึง 4 ปีซ้อน พิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ EGCO Group ในการดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG ซึ่งไม่เพียงคำนึงถึงผลประกอบการทางการเงินเท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงการร่วมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม รวมถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับกิจการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้เสียในทุกพื้นที่ที่ดำเนินกิจการใน 8 ประเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งสร้างการเติบโตทางธุรกิจที่สอดคล้องกับยุคเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมพลังงาน (Energy Transition) เพื่อการร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าและพลังงานสู่สังคมคาร์บอนต่ำไปพร้อมกับประชาคมโลก”

- Advertisment -

EGCO Group ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานมากว่า 31 ปี ด้วยทิศทาง “Cleaner, Smarter, and Stronger to Drive Sustainable Growth” โดยได้ประกาศเป้าหมายใหม่ที่ท้าทายและเข้มข้นมากขึ้น ด้วยการขยับเป้าหมายการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ให้เร็วขึ้นจากเดิม 10 ปี เป็นปี 2040 และเพิ่มเป้าหมายใหม่ คือ การบรรลุ Net Zero ภายในปี 2050 ขณะเดียวกันได้ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนรอบโรงไฟฟ้า การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมให้เยาวชน และการอนุรักษ์ดูแลป่าต้นน้ำและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ดำเนินกิจการ ผ่านการดำเนินงานของมูลนิธิไทยรักษ์ป่า ตลอดจนมีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ทั่วถึง และเป็นธรรม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานอย่างโปร่งใส

ทั้งนี้ DJSI เป็นดัชนีที่ใช้ประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการหรือธรรมาภิบาล รวมทั้งเป็นดัชนีที่กองทุนต่าง ๆ จากทั่วโลกใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงในการพิจารณาการลงทุน โดยบริษัทที่ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิก DJSI มีแนวโน้มที่จะสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียได้มากกว่า

Advertisment

- Advertisment -.