EGCO Group เปิดสำนักงานใหญ่ต้อนรับรองผู้ว่าฯ กทม. เยี่ยมชมโครงการจัดการขยะภายในองค์กร “EGCO Ecosystem”

- Advertisment-

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO Group นำโดย นางสาวสลิล ติระวัฒน์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบริหารองค์กร และ นางสาวปิยนนท์ วัฒนะจรรยา (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กร ให้การต้อนรับ นายจักกพันธุ์ ผิวงาม (ที่ 3 จากซ้าย) รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหลักสี่ เข้าเยี่ยมชมโครงการจัดการขยะภายในองค์กร “EGCO Ecosystem” ซึ่งเป็นตัวอย่างของโครงการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางของภาคเอกชน ณ อาคารเอ็กโก สำนักงานใหญ่ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้ เพื่อติดตามและแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดการขยะภายในองค์กรของ EGCO Group พร้อมให้คำแนะนำเพื่อให้การจัดการขยะระหว่างบริษัทฯ และสำนักงานเขตหลักสี่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเหลือปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดที่ปลายทางให้น้อยที่สุด โดยความร่วมมือดังกล่าวสอดคล้องกับร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยฯ ที่ กทม. เตรียมบังคับใช้ในอนาคต เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนในกรุงเทพฯ ร่วมกันลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง เพื่อให้เหลือปริมาณขยะที่ กทม. ต้องรับไปกำจัดให้น้อยที่สุด 


ทั้งนี้ โครงการจัดการขยะภายในองค์กรอย่างยั่งยืนของ EGCO Group ภายใต้ชื่อ “EGCO Ecosystem” ได้ริเริ่มโดยทีมพนักงานจิตอาสาในปี 2563 และดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมให้พนักงานรู้จักประเภทขยะและมีพฤติกรรมการคัดแยกขยะภายในอาคารเอ็กโก สำนักงานใหญ่ อย่างถูกต้อง ส่งผลให้ปัจจุบันอาคารเอ็กโกมีอัตราการรีไซเคิลขยะ (Recycling Rate) เฉลี่ยเพิ่มเป็น 71.05% และช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้รวมทั้งสิ้น 47 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

จากผลสำเร็จดังกล่าว EGCO Group จึงได้ขยายโครงการฯ ไปยังโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกที่ตั้งอยู่ในประเทศ 13 แห่ง รวมถึงศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ควบคู่กับการร่วมสนับสนุนการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี โดยในระยะต่อไป จะมุ่งเพิ่มอัตราการรีไซเคิลขยะอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเพิ่มอัตราการคัดแยกขยะกำพร้าเพื่อนำไปเป็นเชื้อเพลิงผลิตพลังงาน พร้อมร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดการและใช้ประโยชน์จากขยะชีวภาพ เพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดที่ปลายทางหรือหลุมฝังกลบให้ได้มากที่สุด ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการจัดการขยะภายในองค์กรให้มีความเข้มแข็งและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น รวมถึงยกระดับการสร้างผลกระทบเชิงบวกไปสู่สิ่งแวดล้อมและสังคมภายนอกในวงกว้างมากกว่าเดิม ตลอดจนช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำอีกด้วย 

- Advertisment -

นอกจากนี้ โครงการ “EGCO Ecosystem” ยังได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค โดยได้รับใบประกาศเกียรติคุณ “Low Carbon Business: Waste Management Award” จากโครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ” ในปี 2564 และรางวัล “Asia Responsible Enterprise Awards 2022” สาขา Green Leadership จากสถาบัน Enterprise Asia ในปี 2565 นอกจากนี้ EGCO Group ยังได้ขยายผลสำเร็จของโครงการฯ สู่ชุมชนและสังคมภายนอก ด้วยการสนับสนุนถังขยะแยกประเภทและแบ่งปันองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะแก่วัดและโรงเรียนอีกด้วย

Advertisment